X và y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit

     

X cùng Y lần lượt là tripeptit cùng hexapeptit được sản xuất thành từ và một amino axit no mạch hở, có một tổ COOH và một nhóm NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được thành phầm gồm CO2, H2O cùng N2 bao gồm tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phải thiết), sau làm phản ứng cô cạn dung dịch, thu được cân nặng chất rắn khan là
Bạn đang xem: X và y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit

CT của X là C3nH6n−1O4N3; Y là C6nH12n-4O7N6

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X : $ extn_ extC extO_ ext2$= 0,1.3n = 0,3n mol; $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,1.(3n – 0,5) mol; nN2 = 0,15 mol

+) tự tổng cân nặng khí => tính ra n

Y + 6NaOH → muối hạt + H2O

+) nNaOH = 0,15.6.1,2 = 1,08 mol (lấy dư 20%); $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,15 mol

+) Bảo toàn khối lượng : mchất rắn = mY + mNaOH – mH2O


Gọi CT của amino axit là CnH2n+1O2N

→ CT của X là C3nH6n−1O4N3; Y là C6nH12n-4O7N6

C3nH6n−1O4N3 $xrightarrow+O_2$ 3nCO2 + (3n - $frac12$)H2O + $frac32N_2$

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X : $ extn_ extC extO_ ext2$= 0,1.3n = 0,3n mol; $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,1.(3n – 0,5) mol; $ extn_ extN_ ext2$= 0,15 mol

→ $ extm_ extC extO_ ext2 ext+, extm_ extH_ ext2 extO$+$ extm_ extN_ ext2$= 44.0,3n + 18.0,1.(3n - 0,5) + 28.0,15 = 40,5 → n = 2

→ Y là C12H20O7N6

Y + 6NaOH → muối hạt + H2O

nNaOH = 0,15.6.1,2 = 1,08 mol (lấy dư 20%); $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mchất rắn = 0,15.360 + 1,08.40 - 0,15.18 = 94,5 gam


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy peptit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy trọn vẹn x mol một peptit X mạch hở, được sản xuất thành tự amino axit no Y chỉ chứa một tổ –NH2 và một nhóm –COOH nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số link peptit vào X là


Khi thủy phân trọn vẹn 0,2 mol đipeptit mạch hở X chỉ chiếm được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn lượng glyxin thu được, lấy sản phẩm cho lội từ tốn qua nước vôi vào dư tạo nên m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


X là 1 tripeptit được chế tác thành xuất phát điểm từ một amino axit no, mạch hở có một đội nhóm COOH và một tổ NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X bắt buộc 2,025 mol O2 thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2. Phương pháp của amino axit tạo nên X là


Đipeptit mạch hở X với tripeptit mạch hở Y hầu như được tạo nên từ một loại amino axit no, mạch hở có một đội nhóm NH2 và một đội nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được thành phầm gồm CO2, H2O, và N2 trong các số đó tổng khối lượng CO2 với H2O bởi 54,9 gam. Nếu như đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, sản phẩm thu được đến lội qua dung dịch nước vôi vào dư thì chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được láo lếu hợp bao gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một đội nhóm NH2 và một đội COOH). Đốt cháy cục bộ lượng X1, X2 ở trên cần dùng toàn vẹn 0,1275 mol O2, chỉ nhận được N2, H2O với 0,11 mol CO2. Giá trị của m là


Tripeptit mạch hở X được làm cho từ một amino axit A (no, mạch hở, vào phân tử chứa một đội nhóm –NH2 và một đội nhóm –COOH). Thủy phân trọn vẹn m gam X trong 120 ml hỗn hợp NaOH 2M, rồi cô cạn thu được hỗn hợp rắn Y có cân nặng 16,44 gam tất cả hai chất bao gồm cùng số mol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đã thu được tổng khối lượng CO2 với nước là


Từ m gam α-aminoaxit X (có một đội nhóm –COOH và một nhóm –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng từ m gam X pha chế được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy mét vuông gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Từ m gam α-amino axit X (có một nhóm –COOH và một đội nhóm –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng tự m gam X điều chế được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy mét vuông gam Z được 2,97 gam H2O. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:


Một tripeptit no, mạch hở X gồm công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chiếm được 26,88 lít CO2 (đktc) cùng m gam H2O. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X (X được chế tạo thành từ những amino axit chỉ chứa một nhóm NH2 và một đội nhóm COOH) nên 58,8 lít O2 (đktc) nhận được 2,2 mol CO2 cùng 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X thủy phân trọn vẹn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp Y, cô cạn Y chiếm được m gam hóa học rắn. Phương pháp chung của peptit và quý hiếm của m theo lần lượt là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm những tripeptit Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu và Gly-Val-Ala. Thủy phân trọn vẹn a gam X nhận được 4 amino axit, trong đó có 4,875 gam glyxin và 8,01 gam alanin. Phương diện khác, nếu rước đốt cháy trọn vẹn a gam X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì trọng lượng kết tủa thu được sau phản bội ứng là m gam. Giá chỉ trị sớm nhất của m là


Hỗn hòa hợp X tất cả Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala cùng Ala-Val-Val-Ala. Mang đến m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun cho nóng thu được (m + 29,7) gam hỗn hợp muối của những amino axit. Ngoài ra nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:
Xem thêm: Tuyển Lái Xe Bằng C - Đà Nẵng, Việc Làm Lái Xe Hạng C Tại Đà Nẵng

Hỗn đúng theo X tất cả Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly cùng Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X phải vừa đủ 25,872 lít O2 (đktc). đến 0,25 mol hỗn hợp X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Cực hiếm của m là:


X cùng Y thứu tự là tripeptit với hexapeptit được tạo thành thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một đội COOH và một đội nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bởi O2 toàn vẹn thu được thành phầm gồm CO2, H2O với N2 có tổng cân nặng là 40,5 gam. Nếu mang đến 0,15 mol Y chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH (lấy dư 20% đối với lượng phải thiết), sau bội phản ứng cô cạn dung dịch, thu được trọng lượng chất rắn khan là


Hỗn vừa lòng X tất cả tripeptit Y, tetrapeptit Z cùng pentapeptit T (đều mạch hở) chỉ được tạo nên từ Gly, Ala và Val. Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi cho tổng thể sản phẩm cháy (chỉ tất cả CO2, H2O với N2) vào trong bình đựng 140 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 840 ml khí độc nhất vô nhị (đktc) bay ra cùng thu được dung dịch có khối lượng tăng 11,865 gam so với cân nặng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Quý giá của m ngay sát với


Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm cha peptit mạch hở với hỗn hợp KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối hạt khan của các amino axit đều sở hữu dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X buộc phải 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản nghịch ứng chiếm được m gam kết tủa và trọng lượng phần dung dịch giảm sút 21,87 gam. Cực hiếm của m gần duy nhất với quý giá nào tiếp sau đây ?


X, Y, Z, T là những peptit phần đông được chế tạo bởi các α-amino axit no chứa một đội nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH và tất cả tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z, T đề xuất dùng 14,112 lít O2 (đktc) nhận được CO2, H2O với N2. Ngoài ra đun rét 0,135 mol tất cả hổn hợp E bởi dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được lượng hóa học rắn khan là


Peptit X và peptit Y có tổng liên kết bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X tương tự như Y gần như thu được Gly và Val. Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp E đựng X với Y gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 3 nên dùng 44,352 lít O2 (đktc). Thành phầm cháy gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 92,96 gam, lúc thoát ra khỏi bình rất có thể tích 4,928 lít (đktc). Thủy phân trọn vẹn hỗn phù hợp E chiếm được a mol Gly và b mol Val. Tỉ trọng a : b là


Hỗn thích hợp X có axit glutamic với 1 đipeptit kết cấu từ α-amino axit no mạch hở cất 1 đội –NH2 với 1 nhóm –COOH. Đốt các thành phần hỗn hợp X phải 1,995 mol O2 chiếm được 4,256 lít N2 (đktc). Nếu đốt 0,1 mol tripeptit tương ứng đipeptit bên trên rồi dẫn thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp NaOH dư thì cân nặng bình tăng từng nào gam?


Hỗn vừa lòng X bao gồm peptit A mạch hở gồm công thức CxHyN5O6 và hợp hóa học B có công thức phân tử là C4H9NO2. Rước 0,09 mol X chức năng vừa đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch tất cả ancol etylic với a mol muối hạt của glyxin, b mol muối bột của alanin. Ví như đốt cháy trọn vẹn 41,325 gam hỗn hợp X bởi lượng oxi toàn diện thì thu được N2 cùng 96,975 gam hỗn hợp có CO2 và H2O.

Giá trị a: b sát với


Đun rét 0,045 mol tất cả hổn hợp A gồm 2 peptit X và Y (có số link peptit hơn hèn nhau 1 liên kết) yêu cầu vừa đủ 120ml KOH 1M, thu được tất cả hổn hợp Z cất 3 muối bột của Gly, Ala với Val (trong đó muối của Gly chiếm 33,832% về khối lượng). Mặt khác đốt cháy trọn vẹn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít khí O2 (đtkc) thu được tất cả hổn hợp khí với hơi, trong các số đó tổng trọng lượng của CO2 và H2O là 31,68 gam. Thành phần xác suất về trọng lượng của muối Ala vào Z gần quý giá nào nhất sau đây


Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M có tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bởi dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn trọng thì nhận được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val với Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bởi một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam lếu hợp bao gồm CO2 với H2O. Phần trăm trọng lượng của Y trong tất cả hổn hợp M có thể là


Hỗn thích hợp A có 3 peptit mạch hở X, Y với Gly -Ala - Gly (trong đó X, Y tất cả cùng số link peptit và phần đông được chế tạo thành từ alanin cùng valin; MX > MY) tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:1. Đốt cháy trọn vẹn 76,08 gam các thành phần hỗn hợp A yêu cầu 4,356 mol O2 và sinh ra 10,2144 lít N2 (đktc). Số nguyên tử hidro trong phân tử Y là


Cho X, Y, Z là bố peptit phần lớn mạch hở với MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là a mol. Phương diện khác, nếu làm cho nóng 69,8 gam các thành phần hỗn hợp E (chứa X, Y cùng 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chỉ cất 2 muối của alanin cùng valin có tổng trọng lượng 101,04 gam. Phần trăm trọng lượng của X bao gồm trong tất cả hổn hợp E gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


X là pentapeptit, Y là hexapeptit, rất nhiều mạch hở và hầu hết được tạo thành từ thuộc một một số loại a-amino axit no mạch hở, có 1 nhóm NH2 cùng 1 team COOH vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được 295,90 gam kết tủa. Khía cạnh khác mang đến 0,15 mol Y chức năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng thu được dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là:


Ba hóa học hữu cơ X, Y, Z là peptit mạnh hở, những chứa những gốc Ala và Val. Lúc đốt cháy không còn cùng một số mol X hoặc Y thì số đông thu được lượng CO2 bằng nhau. Đun rét 75,44 gam các thành phần hỗn hợp M (gồm 5a mol X, 5a mol Y với a mol Z) với hỗn hợp NaOH dư thu được 0,22 mol muối hạt D và 0,7 mol muối bột E. Biết tổng số nơi bắt đầu α - aminoaxit trong 3 phân tử X, Y, Z bởi 14. Cân nặng chất Z trong 75,44 gam M gần nhất với giá trị nào sau đây?


Oligopeptit mạch hở X được làm cho từ các α-amino axit đều phải sở hữu công thức dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X đề nghị dùng đầy đủ 1,875 mol O2, thu được N2; 1,5 mol CO2 cùng 1,3 mol H2O. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn 0,025 mol X bằng 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch Y thu được m gam hóa học rắn khan. Số links peptit trong X và giá trị của m theo lần lượt là


Peptit X mạch hở được kết cấu từ hai nhiều loại α-amino axit A, B (đều no, mạch hở, những chứa một tổ -NH2). Biết X tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH theo phản bội ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy trọn vẹn a mol X thu được hỗn hợp gồm N2, H2O với 29a mol CO2. Lếu láo hợp các peptit mạch hở E có tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 với đipeptit A-A. Đốt cháy không còn b gam E trong oxi thu được N2, 0,5625 mol H2O cùng 0,675 mol CO2. Phương diện khác, mang đến 0,15 mol E công dụng hết với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được hóa học rắn khan chứa c gam muối. Cực hiếm của c gần nhất với


Hỗn hòa hợp X gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu và α -amino axit Y (CnH2n+1O2N). Mang 0,2 mol X công dụng vừa đủ với dung dịch cất 0,3 mol HCl hoặc dung dịch cất 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, nhận được a mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong mang dư, chiếm được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là


Đốt cháy hoàn toàn 0,120 mol hỗn hợp E có hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+3O2N) cùng muối của axit cacboxylic hai chức Y (CmH2m+4O4N2) đề xuất vừa đầy đủ 0,258 mol O2, chiếm được 0,720 mol các thành phần hỗn hợp CO2, N2 cùng H2O. Khía cạnh khác, khi cho 0,120 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng. Chấm dứt phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Z gồm hai hóa học khí, hầu hết làm xanh quỳ tím ẩm và m gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Quý hiếm của m là


X là một α-amino axit no, mạch hở chứa 1 đội -NH2 và 1 đội -COOH. Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp R có a mol X và a mol đipeptit chế tạo ra thành trường đoản cú X bằng một lượng oxi toàn diện thu được các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi Y. Hấp thụ tất cả hổn hợp Y vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 25,54 gam chất tan và tất cả 1,008 lít (đktc) một hóa học khí thoát ra. Nếu đun nóng các thành phần hỗn hợp R với một số lượng vừa dùng dung dịch tất cả hổn hợp NaOH với KOH (có cùng nồng độ mol) thu được m gam muối. Quý giá của m là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Nhà Hồ Thực Hiện Chính Sách Hạn Điền Nhằm Mục Đích Gì, Giúp Mình Với!!!!!! Mình Cảm Ơn Nhiều

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.