Viết biên bản cuộc họp như thế nào

     

Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

*
Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. Mon …. Năm …….

Bạn đang xem: Viết biên bản cuộc họp như thế nào

Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở bao gồm công ty. Hội đồng thành viên công ty ………… (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. Vì chưng phòng đăng ký sale – Sở chiến lược và Đầu tứ ………. Cấp ngày:…………) thực hiện phiên họp nhằm luận bàn và trải qua việc chuyển đổi nội dung đăng ký marketing của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên gồm mặt:

STT Họ cùng tên Sô vốn góp (đồng) xác suất vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Những thành viên vắng mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Công ty tọa cùng thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm đàm đạo và thông qua phương án …………………………

Sau khi quản trị Hội đồng thành viên gọi tuyên tía khai mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ triển khai thảo luận, cho chủ kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Những vấn đề được đàm luận và biểu quyết trên cuộc họp

Các nội dung cần trao đổi và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết trái biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý loài kiến phát biểu của từng member dự họp:

Sau lúc lắng nghe những nội dung phải trao đổi, các thành viên công ty tiến hành bàn bạc để trải qua các nội dung bao gồm liên quan. Những thành viên sẽ thống nhất câu hỏi biểu quyết và không có thành viên như thế nào có chủ kiến khác.

4. Sửa thay đổi điều lệ doanh nghiệp theo đúng phép tắc của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời khắc thực hiện:

Cuộc họp chấm dứt ………..cùng ngày. Biên bản này vẫn được các thành viên thông qua và được lập thành ….. Bản có giá chỉ trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên bạn dạng họp về cam kết góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên phiên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: tiến trình góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng lập, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư cam kết cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng sủa lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào thời điểm 9h30’. Lịch trình họp đã trải qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên độc nhất vô nhị trí góp vốn vào công ty với tổng khoản đầu tư như đã đk là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chỉ chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chỉ chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Những thành viên sáng sủa lập tuyệt nhất trí triển khai góp vốn làm cho … dịp với khoản đầu tư góp mỗi lần là:

a/ Đợt 1: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam đoan góp vốn khi ra đời công ty), các thành viên tạo nên góp lần 1;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp dịp 2;

Ngày …../…../….. , các thành viên tạo nên góp lần 3;

Ngày …../…../….. , những thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau lúc bàn bạc, bàn bạc và đọc lại một lượt Biên phiên bản này, các thành viên tham tham dự lễ hội nghị đều nhất trí với văn bản và chứng thực tính chủ yếu xác, chân thực của Biên bản.

Xem thêm: Kim Loại Nào Sau Đây Có Độ Cứng Lớn Nhất Trong Tất Cả Các Kim Loại?

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên phiên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: chỉ định Giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản ngại trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ trên trụ sở công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên doanh nghiệp gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: sau khoản thời gian thoả thuận, những cổ đông doanh nghiệp ……………. Cùng mọi người trong nhà thoả thuận với nhất trí:

1. Chỉ định Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: ghê Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Chỗ cấp: Công an …………………………………………

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: khiếp Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh quần chúng số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Khu vực cấp: Công an………………………………………………

Nơi đk hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

* Mọi nghĩa vụ và quyền lợi và nhiệm vụ của Ông ………………………. Cùng Ông ……………………..……. được giải quyết và xử lý trên cơ sở phương tiện doanh nghiệp cùng Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho những thành viên tham gia cuộc họp nghe, độc nhất vô nhị trí và không có ý con kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên phiên bản họp đưa ra bộ ý kiến đề xuất kết nạp Đảng viên

*

Mẫu biên phiên bản họp chi bộ ý kiến đề nghị kết hấp thụ Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. Tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP chi BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCăn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cùng sản nước ta ;

Ngày……… tháng…….. Năm…….., bỏ ra bộ vẫn họp để xét, đề xuất kết nạp quần nó vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là ………. đảng viên, trong những số đó chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v chủ yếu thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong các số ấy chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau khi nghe report và thảo luận, đưa ra bộ gồm những chủ ý đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Làm Thịt Băm Sốt Cà Chua

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với luật pháp của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh và đk kết hấp thụ đảng viên, số đảng viên chính thức đồng tình kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. Bằng hữu (đạt …..%) đối với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên thừa nhận không tán thành…… đồng chí (….. %) cùng với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes riverside Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1