UNIT 6 LỚP 9 READ

     

Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going lớn happen If all the pollution goes on?”


5. READ

Read this poem about the environment.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 read

Click tại trên đây để nghe:

 

MUMMY, OH MUMMY

"Mummy, oh Mummy, what’s going khổng lồ happen

If all the pollution goes on?”

"Well the world will end up lượt thích a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics và tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet và be good.

If you’re going to lớn start getting silly ideas,

I’ll take you trang chủ right away.

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

Dịch bài:

MẸ ƠI MẸ

"Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì đã xảy ra

Nếu độc hại vẫn luôn luôn cứ tiếp diễn?"

"À! thế giới sẽ thành bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng đã tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bến bãi đầy đồng

Và phần đa dòng suối tủ đầy bọt nước

Mọi tín đồ vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang bọn chúng về"

"Nhưng mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không tồn tại làm ô nhiễm rừng chứ?"

"Thật là bậy bạ, làm vắt cũng sai,

Con hãy im lặng với ngoan đi nhé.

Nếu bé tính làm cho chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ mau lẹ dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm và độc hại là do những người dân khác,

Mẹ bé mình hãy tận thưởng ngày vui".

Xem thêm: Cập Nhật: Điểm Chuẩn Lớp 10 Đà Nẵng 2021 2022, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021

a) Match each word in A lớn an appropriate explanation in B. 

(Ghép từng từ ở vị trí A với phần lý giải đúng ở phần B.)

A

B

1. Junk-yard

2. Over up

3. Treasure

4. Foam

6. Stream

6. Hedge

7. Folk

a) a row of things forming a fence

b) people

c) a piece of land full of rubbish

d) a flow of water

e) mass of bubbles of air or gas

f) valuable or precious things

g) reach a state of

Trả lời:

1 - c : junk-yard : a piece of land full of rubbish.

2 - g : over up : reach a state of

3 - f : treasure : valuable or precious things

4 - e : foam : mass of bubbles of air or gas

5 - d : stream : a flow of water

6 - a hedge : a row of things forming a fence

7 - b : folk : people 

b Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Tiếp nối viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. According lớn the mother, what will happen if the pollution goes on?

2. Who does the mother think pollute the environment?

3. What will happen lớn the boy if he keeps on asking his mother such questions?

4. Vì chưng you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

5. What does the poet want us khổng lồ learn about keeping the environment unpolluted?

6. What could you bởi vì in your school / house lớn minimize pollution?

Trả lời:

1. According to the mother, if the pollution goes on, the world will kết thúc up like a second-hand junkyard.

2. The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3. If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him trang chủ right away.

4. Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5. The poet wants US lớn learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living homo with all of its treasure.

Xem thêm: Tác Giả Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lời Bài Hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

6. In our school we could vì something khổng lồ minimize pollution by keeping it always clean và beautiful và by reducing the amount of garbage as much as we can.