Unit 6 lớp 11 reading

     

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình tương xứng với những cụm từ trong khung dưới đây.)


Before a

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 reading

(Nhìn các bức ảnh. Ghép từng hình phù hợp với những nhiều từ vào khung dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road lớn mount Olympia”

London Marathon

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a - Quiz "Road to mount Olympia” (Cuộc thi " Đường lên đỉnh Olympia")

b - London Marathon (Chạy cỗ đường nhiều năm ở Luân Đôn)

c - Sao Mai Television Singing Contest (Cuộc thi giờ đồng hồ hát truyền hình Sao Mai)

d - Olympic Games (Thế vận hội Olympic)


Before b

BEFORE YOU READ

b. Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Vì chưng you lượt thích taking part in competitions like these? Why/ Why not?

(Bạn có thích tham gia trong các cuộc thi như thế này không? vì sao có/ lý do không?)

2. Vị you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition vày you lượt thích to win?

(Bạn có hi vọng sẽ giành thành công đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không? ví như vậy đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nào bạn muốn giành chiến thắng?)

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

(Chiến chiến hạ là điều đặc trưng nhất vào một cuộc thi phải không? vì sao đúng /Tại sao không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. - No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

(Không, tôi ko thích bởi vì tôi không có đủ khả năng.)

- Yes, I d lượt thích to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia", because it’s an interesting game, which helps me widen my general knowledge.

(Có, tôi hy vọng tham gia hội thi "Đường tột đỉnh Olympia", bởi vì đó là trò đùa thú vị, giúp họ mở rộng kỹ năng phổ thông.)

2. Yes. I’d lượt thích to win an English-speaking Contest.

(Có. Tôi hy vọng thắng trong cuộc thi nói giờ Anh.)

3. No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation và the enjoyment we have from it.

(Không, tôi không nghĩ là vậy. Thành công hay thất bại chưa phải là điều đặc biệt nhất trong cuộc thi. Mục đích chính là sự tham gia cùng niềm vui bọn họ có được tự nó.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage và then bởi vì tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp nối làm nhữmg bài xích tập sau.)

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to lớn stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules to the students.

“...To participate in the contest, you have lớn work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to lớn answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a mix of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu & Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried khổng lồ find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, & the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65, & Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able khổng lồ complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it”.

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép những từ hoặc nhiều từ phía bên trái với những định nghĩa của chúng ở mặt phải.)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm và energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba phần bên trong trường tôi tham gia vào cuộc thi chung kết tiếng Anh mỗi năm được tổ chức triển khai bởi những thầy cô vào trường. Phương châm của cuộc thi là khơi dậy tinh thần học môn tiếng Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học viên bảo trợ. Cô Liên, thầy giáo Tiếng Anh của bọn chúng tôi, lý giải các điều lệ của cuộc thi.

Xem thêm: Phân Tử Cao Được Hình Thành Do, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Liên Kết Hóa Học

"... để dự vào cuộc thi, những em sẽ làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm buộc phải hoàn vớ năm vòng thi vớ cả. Để hoàn thành một vòng thi, những em phải trả lời các thắc mắc trên giấy thi trong tầm hai phút. Giám khảo vẫn quan giáp và mang đến điểm phần trình diễn của những em. Từng vòng thi sẽ tiến hành tối nhiều 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, những giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ chiến hạ cuộc. Nhóm chiến thắng cuộc sẽ được thưởng một bộ CD giờ Anh và một quyển trường đoản cú điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện nay chúng ta hãy bước đầu cuộc thi."

Hùng, Thu cùng Nga là thành viên của tập thể nhóm A. Họ gấp rút đọc thắc mắc và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, hầu hết thứ đa số ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng lại ở vòng 5, Hùng gặp gỡ khó khăn lúc đọc bài xích thơ. Các bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Không còn giờ qui định, giám khảo tuyên tía kết quả. đội B thành công với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, team C được 60 điểm. Thu thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì đang không đọc hết bài thơ. Tuy nhiên Nga đã làm không khí thoải mái hơn khi nói rằng "Với mình, điều quan trọng nhất là việc bọn họ tham dự vào hội thi và thú vui mà cuộc thi đem lại."

Lời giải đưa ra tiết:

1. D: representative = d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

(người đại diện = một tín đồ đươc chọn hay được chỉ định đại diện cho những người khác hay cho 1 nhóm)

2. F: annual = f. Happening or done once every year

(hằng năm = xẩy ra hoặc được triển khai 1 năm 1 lần)

3. E: stimulate = e. Encourage or make something more active

(kích thích hợp = khích lệ hoặc khiến cho cái nào đấy tích rất hơn)

4. C: in all = c. Altogether or as a total

(tổng cùng = cộng lại)

5. B: spirit = b. Enthusiasm and energy

(tinh thần = sự hào hứng với năng lượng)

6. A: smoothly = a. Without problems or difficulties

(một phương pháp trôi rã = không có vấn đề hay trở ngại gì)


Task 2

Task 2. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

(Ai tham gia vào vòng bình thường kết cuộc thi tiếng Anh hằng năm hôm vật dụng 7 tuần trước?)

2. What was the aim of the competition?

(Mục đích của cuộc thi là gì?)

3. Who sponsored the competition?

(Ai tài trợ cho cuộc thi?)

4. What did each group of students have to vì during the contest?

(Mỗi nhóm học sinh phải làm những gì trong cuộc thi?)

5. What did the judges have to vì to choose the winner of the competition?

(Ban giám khảo phải làm những gì để lựa chọn ra người chiến thắng?)

6. What would be awarded to the winner?

(Người thành công sẽ được thưởng gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

(Những thay mặt của 3 lớp đang tham gia vòng bình thường kết hội thi tiếng Anh hằng năm hôm thiết bị 7 tuần trước.)

2. Its aim was to lớn stimulate the spirit of learning English among students.

(Mục đích là nhằm khuyến khích tinh thần học tiếng Anh của học sinh.)

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

(Hội phụ huynh học sinh đã tài trợ mang lại cuộc thi.)

4. They had lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

(Họ phải xong xuôi tất cả 5 hoạt động. Từng hoạt động, chúng ta phải vấn đáp những câu hỏi trên đề trong tầm 2 phút.)

5. They had lớn observe và score the students" performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.

(Họ yêu cầu quan ngay cạnh và chấm điểm thể hiện của những học sinh. Điểm buổi tối đa cho mỗi hoạt rượu cồn là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông tin tổng số điểm của mỗi đội. Đội nào bao gồm điểm cao nhất sẽ chiến thắng.)

6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English & an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

(Người thắng lợi sẽ được thưởng cỗ đĩa CD nhằm học tiếng Anh và một quyển tự điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.)


Task 3

Task 3. Read paragraph 3 again and complete the sentences.

(Đọc đoạn 3 một đợt nữa và kết thúc câu.)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the game because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Lời giải chi tiết:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could not remember the last sentence).

(Ở vận động 5, Hùng ko thể hoàn thành bài thơ ( các bạn ấy ko nhớ câu cuối).)

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

(Đạt điểm cao nhất, nhóm B vươn lên là người chiến thắng của cuộc thi.)

3. Group C lost the trò chơi because they just got 60 points.

Xem thêm: Nơi Bán Tai Nghe Iphone 7 Plus Giá Bao Nhiêu, Tai Nghe Iphone 7/7 Plus Chính Hãng

(Nhóm C thua do họ chỉ bao gồm 60 điểm.)

4. Nga encouraged her group by saying "For me, the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it."

(Nga cổ vũ nhóm bởi câu nói " Theo bản thân điều quan trọng đặc biệt nhất là việc tham gia của chúng ta trong hội thi và niềm vui mà họ có được từ bỏ nó.")


After

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài xích thơ Hùng gọi trong hội thi tiếng Anh. Hãy tham khảo và dịch sang tiếng Việt.)