Toán lớp 5 trang 94

     

Tính diện tích s hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là (a) với (b), độ cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 94

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


bài bác 2


Video hướng dẫn giải


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo 120m, đáy bé xíu bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy nhỏ bé ta rước độ lâu năm đáy bự nhân cùng với (dfrac23).

- Tính độ cao ta mang độ lâu năm đáy bé xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta mang tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

Xem thêm: Lỗi " Gói Cài Đặt Không Hoàn Chỉnh Liên Quân

- tra cứu tỉ số giữa diện tích s và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp (100m^2) từng nào lần thì số thóc thu được cấp 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Hình thang có đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài thêm hơn nữa chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ bé của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) tần số là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


bài 3


Video khuyên bảo giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) bố hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vị chúng có chung đáy to DC, đáy nhỏ bé bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ lâu năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: So Sánh Sự Giống Nhau Giữa Chất Và Lượng Là : Đều Chỉ Các Thuộc Tính

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S