Tiếng anh 5 tập 2

     

Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?Nơi nào bạn muốn viếng, khu dã ngoại công viên Thống độc nhất hay kho lưu trữ bảo tàng Lịch sử?


bài bác 1

1. Look, listen and repeat.

Bạn đang xem: Tiếng anh 5 tập 2

(Nhìn, nghe và lặp lại.) 

*

(Hôm nay thời tiết ở thành phố hà nội thật đẹp.)

Yes, it is. 

*

(Đúng vậy.)

b) Would you lượt thích to go somewhere, Tom? 

*

(Bạn muốn đi đâu đó không Tom?)

Yes, I"d like to. 

*

(Mình có.)

c) Which place would you like to visit, a museum or a pagoda? 

*

(Bạn muốn du lịch thăm quan nơi nào, kho lưu trữ bảo tàng hay chùa?)

I"d lượt thích to visit a pagoda. 

*

(Tôi muốn du lịch thăm quan một ngôi chùa.)

d) Let"s visit Tran Quoc Pagoda. 

*

(Chúng ta cùng mọi người trong nhà viếng chùa Trấn Quốc nhé.)

OK. Let"s go. 

*

(Được. Bọn họ cùng đi nào.)


bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)  

*

(Bạn muốn tham quan nơi nào, khu dã ngoại công viên Thống độc nhất vô nhị hay bảo tàng Lịch sử?)

I"d like to visit the Museum of History. 

*

(Tôi muốn tham quan du lịch bảo tàng định kỳ sử.)

b)  Which place would you lượt thích to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda? 

*

(Bạn muốn du lịch thăm quan nơi nào, cầu Tràng chi phí hay miếu Thiên Mụ?)

I"d lượt thích to visit Thien Mu Pagoda. 

*

(Tôi muốn thăm quan chùa Thiên Mụ.)

c)  Which place would you lượt thích to visit, Ben Thanh Market or the city Theatre? 

*

(Bạn muốn tham quan du lịch nơi nào, chợ Bến Thành hay công ty hát thành phố?)

I"d lượt thích to visit Ben Thanh Market. 

*

(Tôi mong muốn đến chợ Bến Thành.)

d)  Which place would you lượt thích to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple? 

*

(Bạn muốn du lịch thăm quan nơi nào, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?)

I"d like to visit Bai Dinh Pagoda. 

*

(Tôi mong mỏi đến chùa Bái Đính.)


bài xích 3


3. Let"s talk.

(Chúng ta thuộc nói.)

Hỏi và trả lời những thắc mắc về nơi bạn có nhu cầu viếng thăm.

Which place would you lượt thích to visit... Or...?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, ... hay...?)


I"d like to visit...

(Tôi mong tham quan...)


Is it far from... Here? Yes,/No,...

(Nó gồm cách xa so với trên đây không? Có,/Không,...)

How can I get there? You can...

(Tôi có thể đến đó bằng phương pháp nào? chúng ta có thể...)


bài xích 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b.) 


1. Which place would Mai lượt thích to visit?

a. The đô thị Theatre

b. Ben Thanh Market

2. Which place would Tom like to visit?

a. Thien Mu Pagoda

b. Trang Tien Bridge

3. Which place would Linda lượt thích to visit?

a. Bai Dinh Pagoda

b. Hoa Lu Temple


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: This is my first time in Ho đưa ra Minh City.

Quan: Would you lượt thích to go lớn the city centre?

Mai: Yes, please.

Quan: Which place would you lượt thích to visit, Ben Thanh Market or the city Theatre?

Mai: I"d like to visit Ben Thanh Market.

Quan: OK. Let"s go now.

2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?

Tom: Yes. That"s a good idea.

Xem thêm: Hạnh Kiểm Khá Tiếng Anh Là Gì ? Xếp Loại Tốt Nghiệp Trong Tiếng Anh?

Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

Tom: I"d lượt thích to go to Thien Mu Pagoda.

Phong: OK. I"ll take you there.

3. Mai: Would you lượt thích to visit some places?

Linda: Yes, that sounds interesting.

Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Linda: I"d like to go khổng lồ Bai Dinh Pagoda.

Mai: OK. I"ll go with you.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

Which place would Mai lượt thích to visit? => b. Ben Thanh Market

(Mai muốn tham quan nơi nào? Chợ Bến Thành.)

2. A 

Which place would Tom lượt thích to visit? => a. Thien Mu Pagoda

(Tom muốn tham quan khu vực nào? chùa Thiên Mụ.)

3. A 

Which place would Linda lượt thích to visit? => a. Bai Dinh Pagoda

(Linda muốn tham quan nơi nào? miếu Bái Đính.)


bài xích 5


5. Read and complete.

(Đọc với hoàn thành.) 

 

park museum centre would somewhere

 

Tony: It"s Sunday today. Let"s go (1) _______ in the city.

 

Phong: Which place (2) _______ you lượt thích to visit, Thong Nhat (3) _______ or the History Museum?

 

Tony: I"d like to visit the (4) _______.

 

Phong: That"s a good idea!

 

Tony: Where is it?

 

Phong: It"s in the (5) _______ of the city.

 

Tony: OK. Let"s go now.


Lời giải chi tiết:


(1) somewhere (2) would (3) park (4) museum (5) centre

Tony: It"s Sunday today. Let"s go (1) somewhere in the city.

(Hôm nay là chủ nhật. Chúng ta hãy đi lượn lờ đâu đó trong tp đi.)

Phong: Which place (2) would you like to visit, Thong Nhat (3) park or the History Museum?

(Bạn muốn tham quan nơi nào, công viên Thống nhất hay bào tàng lịch sử?)

Tony: I"d like to visit the (4) museum.

(Mình ao ước đến bảo tàng.)

Phong: That"s a good idea!

(Ý kiến hay đấy!)

Tony: Where is it?

(Nó ngơi nghỉ đâu?)

Phong: It"s in the (5) centre of the city.

(Nó ở trung tâm thành phố.)

Tony: OK. Let"s go now.

Xem thêm: X Là Tetrapeptit Có Công Thức Gly Ala Val Gly, X Là Tetrapeptit Có Công Thức Gly

(Được. Chúng ta cùng đi thôi.)


bài bác 6

6. Let"s sing.

(Chúng ta thuộc hát.) 

Which place would you like to visit? (Bạn muốn du lịch tham quan nơi nào?)

Where would you lượt thích to go, the museum or the theatre? (Bạn hy vọng đi đâu, kho lưu trữ bảo tàng hay công ty hát?)

Where would you like to go, the pagoda or the zoo? (Bạn mong muốn đi đâu, miếu hay sở thú?)