TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 5: CAN YOU SWIM?

     

Bài có đáp án. Bài tập trắc nghiệm giờ anh 4 unit 5 : Can you swim? ? (Test 1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần xem tác dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Exercise 1: Choose the odd one out.Bạn đã xem: bài bác ôn tập giờ anh lớp 4 unit 5: can you swim?

1. 

A. VOLLEYBALLB. FOOTBALLC. SPORTD. TABLE TENNIS

2. 

A. BIKEB. RUNC. WALKD. LISTEN

3. 

A. GAMEB. CLASSMATEC. PUPILD. TEACHER

4.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 5: can you swim?

A. TEACHERB. WORKERC. DOCTORD. BIGGER

5. 

A. PLAYB. SINGC. GUITARD. DANCE

 Exercise 2: Complete the words with missing lettters.

1. My parents don"t go to lớn _ _rk today. Then they stay at home.

A. WaB. WeC. WoD. Wi

2. Can he make a _ _ke? Yes, he can.

A. CaB. BaC. DaD. Sa

3. I can"t sing but I am a good foot_ _ller. I can play football well.

A. BoB. BaC. DoD. Da

 

 Exercise 3: Choose the best option khổng lồ complete each sentence.

1. ______ can you bởi vì ? - I can sing và dance.

A. WhatB. WhatsC. WhatzD. What"s

2. What is your favourite sport ? - I like bad_ _ _ton.

A. MenB. MonC. ManD. Min

3. Mary often ____ in the park in her không tính phí time.

A. WalkB. WalkingC. WalksD. Walked

4. The book is ___ the desk. It"s old.

A. OnB. OffC. OfD. At

5. Look at Mai! She is ____ very well.

Xem thêm: Bị Ợ Hơi Nhiều Lần Trong Ngày Là Bệnh Gì ? Nguyên Nhân, Xử Lý Thế Nào ?

A. SingB. SingingC. SingsD. Singings

Exercise 4: Read the text & choose the correct answers.

My name is Cuong. This is my family. There are four people in my family: my father, my mother và me. My father is a teacher. He is forty-five years old. He can play baseball. My mother is a nurse. She is forty years old. She can play the piano. My brother is pupil at Pink Primary School. He is ten years old. He is in class 5C. He can sing và dance very well. How about your family.

1. There are ______ people in Cuong"s family.

A. TwoB. FourC. OneD. Three

2. His father is a ______ .

A. TeacherB. WorkerC. FarmerD. Engineer

3. His _____ can sing và dance very well.

A. MotherB. FatherC. BrotherD. Sister

Exercise 5: Choose the correct sentence.

1.

A. Linda can plays the piano but she cannot play the guitar.B. Linda can playing the piano but she cannot play the guitar.C. Linda can play piano but she cannot play the guitar.D. Linda can play the piano but she cannot play the guitar.

2.

Xem thêm: Cách Trang Trí Món Ăn Dự Thi Đoạt Giải Cao Nhất, Bài Thuyết Trình Hội Thi Nấu Ăn 8/3 (9 Mẫu)

3. 

A. David is tall but strong. He plays volleyball very well.B. David is tall & strong. He plays volleyball very well.C. David is tall & strong. He playing volleyball very well.D. David is tall and strong. She plays volleyball very well.