TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 3 WRITING

     

Task 1: Read Mr Brown's C.V. (curriculum vitae- a khung with details about somebody’s past education & jobs


bài bác 1

Writing about people’s background.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 3 writing

(Viết về lý lịch của nhỏ người)

Task 1: Read Mr Brown"s C.V. (curriculum vitae - a size with details about somebody’s past education & jobs).

(Đọc bản lý lịch của ông Brown (bản lý định kỳ - mẫu đối chọi với những cụ thể về câu hỏi học vấn và câu hỏi làm của một bạn nào đó.) 

*

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. 

(Và hiện giờ viết một đoạn văn về ông Brown, dùng phần nhiều từ nhắc nhở bên dưới.)

be born like go khổng lồ ...school from ... To lớn

pass exams in travel agency work as

Lời giải chi tiết:

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English. French và Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 lớn December 1998. Và from March 1999 khổng lồ May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music và dancing.

Tạm dịch:

Ông Brown sinh ngày 12 mon 11 năm 1969 trên Boston. Ông sẽ học sinh hoạt trường Trung học Kensington cùng thi đỗ bằng tiếng Anh, giờ Pháp cùng Toán. Ông thao tác làm việc trong một cơ quan phượt như một hướng dẫn viên du ngoạn từ tháng 6 năm 1991 cho tháng 12 năm 1998. Và từ tháng 3 năm 1999 cho tháng 5 năm 2002, ông thao tác như một fan trực điện thoại cảm ứng khách sạn. Ông thích âm nhạc và khiêu vũ.


bài bác 2

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent và complete the form. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi các bạn cùng học tập những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và hoàn thành mẫu đơn này.)

Name: Mr./Ms

Date of birth:

Place of birth:

Education

School attended:

Exams passed:

Previous jobs

Job
Date fromDate to
   
   

Interests:

Lời giải đưa ra tiết:

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : bởi vì you mind telling me his name?

Minh : No problem. His name’s Le Van Viet.

You : When và where was your father born?

Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963.

You : Where did he go lớn school?

Minh : He went lớn the local primary school.

You : Did he complete his secondary education?

Minh : No. He only completed primary education..

You : What does your father vày now?

Minh : He’s a worker.

You : Where does he work?

Minh : He’s working in a textile factory (nhà sản phẩm công nghệ dệt).

You : What does he work there exactly?

Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói).

You : How long has he been working there?

Minh : For about ten years.

You : What job did he bởi before this one?

Minh : No. He has just only this one.

You : What"s his interest?

Minh : He likes watching football.

You : Thanks a lot for your information.

Minh : That"s OK.

Xem thêm: Top 10 Tuyển Ctv Viết Truyện Ngắn Gửi Báo, Lưu Ý Khi Gửi Truyện Cho Báo Hht

Name: Le Van Viet Mr./Ms

Date of birth: 1963

Place of birth: Thap Muoi, Dong Thap

Education

School attended: local primary school

Exams passed: primary education

Previous jobs

 Job
 Date from Date to
worker 1996  2006

Interests: watching football 

Tạm dịch:

Bạn: Minh, tôi có thể hỏi các bạn một số câu hỏi về cha của chúng ta không?

Minh: Có, tất nhiên rồi.

Bạn: bạn có phiền mang đến tôi biết tên của ông không?

Minh: chẳng sao cả. Thương hiệu ông là Lê Văn Việt.

Bạn: phụ vương bạn sinh ra bao giờ và nghỉ ngơi đâu?

Minh: sinh vào năm 1963 tại Tháp Mười, Đồng Tháp.

Bạn: Ông đã đến lớp ở đâu?

Minh: Ông học tập trường tiểu học địa phương.

Bạn: Ông đã chấm dứt giáo dục trung học của chính bản thân mình à?

Minh: Không. Ông chỉ kết thúc giáo dục tiểu học.

Bạn: phụ vương bạn bây giờ làm cái gi ?

Minh: Ông là 1 trong những công nhân.

Bạn: Ông thao tác làm việc ở đâu?

Minh: Ông đang thao tác làm việc trong một xí nghiệp dệt.

Bạn: chính xác ông làm những gì ở đó?

Minh: Ông đang làm cho ở thành phần đóng gói.

Bạn: Ông đã thao tác ở đó bao lâu rồi?

Minh: trong vòng mười năm.

Bạn: Ông đang làm quá trình gì trước quá trình này?

Minh: Không. Ông chỉ có tác dụng mỗi việc này.

Bạn: sở trường của ông là gì?

Minh: Ông say mê xem láng đá.

Bạn: Cảm ơn không hề ít về thông tin của bạn.

Minh: OK.


bài bác 3

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to read the paragraph and check whether the information is correct.

Xem thêm: Ebook Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương, Please Wait

(Viết một quãng văn về phụ vương / mẹ của công ty cùng học tập của em. Tiếp nối yêu cầu anh/chị ấy đọc với kiểm xem tin tức đúng không.)

Lời giải chi tiết:

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve, in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Tạm dịch:

Tên phụ vương của các bạn cùng lớp của tớ là Lê Văn Việt. Ông hình thành tại Tháp Mười, tỉnh giấc Đồng Tháp vào năm 1963. Ông chỉ hoàn thành chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học tập ở ngôi trường địa phương. Bây chừ ông là 1 công nhân vào một nhà máy sản xuất dệt. Ông đã thao tác ở đó từ thời điểm năm 1996. Ông làm công việc đóng gói tất cả các sản phẩm. Ông ưng ý xem láng đá.