Reading

     

*Make a list or the activities you bởi vì every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind & deaf people.

Bạn đang xem: Reading


Before

BEFORE YOU READ 

a. Make a các mục or the activities you vì chưng every day. Then ask your partner which ones he/she thinks would be difficult for blind và deaf people. 

(Lập list những hoạt động em làm mỗi ngày. Tiếp đến hỏi một bạn cùng học các họat cồn nào chúng ta ấy suy nghĩ sẽ cực nhọc khăn cho người mù cùng điếc.)

b. Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm câu hỏi với một chúng ta cùng học. Nhìn vào bảng mẫu mã tự Braille. Kế tiếp trả tin nhắn theo sau.)

*

Lời giải chi tiết:

a)

In the morning

(Vào buổi sáng)

In the afternoon 

(Vào buổi chiều)

In the evening

(Vào buổi tối)

brush my teeth (đánh răng)

do exercise (tập thể dục)

take a bath (tắm) 

have breakfast (ăn sáng)

take a nap (ngủ một giấc)

do my homework và exercise (làm bài bác tập về nhà)

play sports with friends (chơi thể dục với các bạn bè)

go to lớn school (đến trường)

watch TV, about half an hour (xem TV, khoảng tầm nửa tiếng)

learn lessons/do exercises (học bài/làm bài xích tập)

go to bed, at about 10:30 (đi ngủ, khoảng chừng 10:30)

A: Which activities vì chưng you think may be difficult for blind và deaf people?

(Bạn nghĩ hoạt động nào có thể gây khó khăn khăn cho những người mù và tín đồ điếc?)

B: I think playing sports, watching TV và going to school by themselves are difficult for these people. And we can say these activities are impossible for them.

(Tôi nghĩ nghịch thể thao, xem TV và đến lớp là rất khó cho tất cả những người này. Và bạn có thể nói những hoạt động này là ko thể đối với họ.)

b)

a. We b. Are c. The d. World

we are the world: chúng ta là ráng giới


While

WHILE YOU READ 

Read the passage and then vày the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm bài xích tập theo sau.)

 


A TEACHER IN A SPECIAL CLASS

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children, who are learning how khổng lồ read & write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb and others mentally retarded. Most of the children come from large and poor families, which prevents them from having proper schooling.

At first, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. They used to lớn believe that their children could not learn anything at all. In the first week, only five children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts to lớn help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-consuming the work is. During a maths lesson, she raised both arms & opened up her fingers one by one until all ten stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to add and subtract. The children have every reason lớn be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.


Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

GIÁO VIÊN Ở MỘT LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Như các giáo viên khác, Phạm Thu Thủy yêu thương nghề dạy dỗ học. Tuy nhiên lớp của cô khác hoàn toàn các lớp khác. Nhị mươi lăm học viên đang học đọc và viết trong lớp là con trẻ khuyết tật. Một vài em bị câm, một số em bị điếc và những em không giống chậm trở nên tân tiến trí tuệ. Hầu hết, gia đình các em là mọi gia đình túng bấn khiến các em ko thể học hành tới vị trí tới chốn.

Thoạt đầu tía mẹ những em cực kỳ phản đối việc cho con đi học. Bọn họ vẫn tin là bé họ cần yếu học được điều gì. Trong tuần lễ đầu tiên chỉ có năm em mang lại lớp. Dần dần đàn trẻ tới trường đông hơn. Bố mẹ chúng nhận ra rằng thầy giáo trẻ đã khôn xiết nỗ lực sẽ giúp trẻ em nghèo.

Nhìn cô Thủy đứng lớp, tín đồ ta có thể thấy được quá trình của cô tốn nhiều thời gian thế nào. Trong giờ học tập Toán, cô đưa cả hai tay ra, giơ lên từng ngón một cho đến khi đầy đủ cả mười ngón. Tiếp nối cô cụp từng ngón tay lại. Cô thường xuyên làm như thế cho tới khi lũ trẻ nhận biết rằng bọn chúng đã học được giải pháp cộng trừ. Bầy trẻ có tại sao để từ bỏ hào về cố gắng nỗ lực cùa mình. Những em biết rằng một nhân loại đang lộ diện cho những em.


Task 1

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Các từ sinh sống cột A lộ diện ở bài đọc. Ghép chúng với phần đông định nghĩa làm việc cột B.)

A

B

1. Disabled

a. Taking or needing a lot of time

2. Mentally retarded

b.an act of showing or explaining how khổng lồ do something

3. Time-consuming

c. Unable to use a part of the toàn thân in the normal way

4. Demonstration

d. Slowly, over a long period of time

5. Gradually

e. Less mentally developed than normal

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 - d

1 - c. disabled = unable khổng lồ use a part of the body toàn thân in the normal way: tàn tật, tàn tật = không thể sử dụng một trong những phần cơ thể theo phong cách thông thường

 

2 - e. mentally retarded = less mentally developed than normal: ít phát triển về niềm tin hơn bình thường, thiểu năng

3 - a. time-consuming = taking or needing a lot of time: tốn nhiều thời gian = dùng hoặc cần rất nhiều thời gian

4 - b. demonstration =an act of showing or explaining how lớn do something: sự chứng minh, minh họa = một hành vi thể hiện hoặc phân tích và lý giải cách có tác dụng điều gì đó

5 - d. gradually = slowly, over a long period of time: từ từ, từ từ = chầm chậm, trong một thời gian dài


Task 2

Task 2: Read the passage again và complete the following sentences by circling the corresponding letter A, B, C or D.

(Đọc lại đoạn văn cùng điền phần đông câu sau bằng cách khoanh tròn mẫu mã tự tương ứng A, B, C hoặc D.)


1. Thuy’s class is different from other classes because the children____ .

A. Are from large families

B. Are less mentally developed

C. Love Maths very much

D. Are disabled

2. At first the parents were _____ the idea of sending their children lớn the special class.

Xem thêm: Bài Tập Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki, Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Bunhiacôpxki

A. Interested in C. Satisfied with

B. Opposed lớn D. Worried about

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _____ .

A. A change in the parents" attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C. A feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents" opposition

4. The writer describes how Thuy teaches the children to add and subtract in order khổng lồ prove that_____ .

A. The children lượt thích Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time

D. Adding & subtracting are important

5. The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as ______. 


A. Humorous B. Angry

C. Suspicious D. Admiring

Lời giải chi tiết:


1. D

2. B

3. A

4. C

5. D

1. D

Thuy’s class is different from other classes because the children are disabled.

 (Lớp học tập của Thúy khác với những lớp không giống vì trẻ em bị khuyết tật.)

2. B

At first the parents were opposed to the idea of sending their children khổng lồ the special class.

(Lúc đầu, những phụ huynh phản bội đối ý tưởng gửi con cái của họ tới trường đặc biệt.)

- opposed to sth: phản đối loại gì

3. A

It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been a change in the parents" attitude towards the class.

(Có thể được suy ra từ bỏ đoạn sản phẩm hai rằng đã gồm sự thay đổi về thái độ của phụ huynh đối với lớp học.)

4. C

The writer describes how Thuy teaches the children to add and subtract in order to lớn prove that the teaching work takes time.

(Tác mang mô tả phương thức Thúy dạy cho trẻ em cách cùng và trừ để minh chứng rằng công việc giảng dạy cần phải có thời gian.)

5. D

The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as admiring.


(Thái độ của phòng văn đối với các bước của Thúy trong đoạn văn có thể được diễn đạt là ngưỡng mộ.)


After

AFTER YOU READ

Fill each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage.

(Điền vào địa điểm trống của bài tóm tắt dưới đây với từ tương thích từ bài đọc.)

Twenty-five (1)______ children have the chance of learning how to (2)_______ and (3)_______ to the (4)______ of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5)_______ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6)_______.

For example, in a (7)______ lesson, the teacher has lớn use her (8)______ và (9)_______to teach the children how to địa chỉ cửa hàng and subtract. The children are now (10)_______ and happy.

Lời giải chi tiết:

1. Disabled

2. Read

3. Write

4. Efforts

5. Oppositions

6. Time-consuming

7. Maths

8. Arms

9. Fingers

10. Proud

Twenty-five (1) disabled children have the chance of learning how to (2) read and (3) write thanks to the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the special class is (6) time-consuming.

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has khổng lồ use her (8) arms and (9) fingers to teach the children how to showroom and subtract. The children are now (10) proud and happy.

Tạm dịch:

Hai mươi lăm trẻ nhỏ khuyết tật có thời cơ học bí quyết đọc cùng viết bởi vì những nỗ lực cố gắng của một gia sư trẻ, Phạm Thu Thuý.

Mặc dù ý tưởng của cô, cơ hội đầu, chạm chán phải sự bội nghịch đối từ bố mẹ của phần nhiều đứa trẻ em khuyết tật, nhiều trẻ nhỏ đã tham dự lớp học của cô ý sau này. Các bước trong lớp quan trọng đặc biệt tốn thời gian.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Số Lần Sạc Iphone Và Tình Trạng Pin, Cách Kiểm Tra Số Lần Sạc Của Iphone

Ví dụ, trong bài học Toán, thầy giáo phải áp dụng cánh tay cùng ngón tay để dạy dỗ cho trẻ em cách cùng và trừ. Những em hiện giờ rất từ hào với hạnh phúc.