THỰC HÀNH PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT

     

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá bán trị phân phối ngành trồng trọt đến từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ những đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) dìm xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự thay đổi cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt. Sự chuyển đổi trên phản ảnh điều gì trong phân phối lương thực, thực phẩm cùng trong câu hỏi phát huy thế mạnh của công nghiệp nhiệt đới gió mùa ?

Trả lời:

a) vận tốc tăng trưởng giá trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của những nhóm cây cối ở việt nam giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) dấn xét:

Về vận tốc tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây lâu năm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp theo sau là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều phải có tốc độ vững mạnh cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây ăn quả cùng cây không giống có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự chuyển đổi cơ cấu

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của vn năm 1990 và năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 mang lại năm 2005, cơ cấu tổ chức giá trị cung cấp ngành trồng trọt ở nước ta có sự chuyển đổi theo hướng:

+ sút tỉ trọng cây lương thực, cây ăn quả cùng cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng với sự thay đổi cơ cấu giá bán trị phân phối ngành trồng trọt bao gồm mối quan liêu hệ nghiêm ngặt với nhau.

+ cây công nghiệp và cây rau củ đậu có tốc độ tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng lại tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả cùng cây khác có vận tốc tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy nhiên tỉ trọng có xu hướng giảm.

Xem thêm: Hiện Tượng Quang Điện Trong Không Xảy Ra Với, 502 Bad Gateway

- Sự chuyển đổi cơ cấu giá bán trị thêm vào ngành trồng trọt triệu chứng tỏ:

+ Trong cung cấp lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng đa dạng và phong phú hóa, những loại rau xanh đậu được tăng nhanh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp nhiệt đới càng ngày được phát huy thế mạnh mẽ với việc tạo thành nhiều sản phẩm hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)

*


a) Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời hạn từ 1975 cho 2005.

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) có liên quan như thế nào đến sự biến đổi trong phân bố sản xuất cây công nghiệp ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng như phục vụ cho thắc mắc b), cần tính toán, xử lý số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, quy trình 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp sản phẩm năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về tốc độ tăng trưởng (năm 2005 đối với năm 1975): diện tích s cây công nghiệp nhiều năm tăng nhanh hơn diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm.

+ so với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng vội 9,5 lần).

+ Cũng trong thời hạn trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên tăng 651,4 ngàn ha (tăng gấp 4,1 lần). Riêng trong tiến độ 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, kế tiếp tăng dần.

- Về sự biến hóa cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm ngày càng giảm, từ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), bớt 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm không xong xuôi tăng, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Bệnh Cây Là Trạng Thái Không Bình Thường Của Cây, Bệnh Cây Là Trạng Thái Không Bình Thường Do

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan rõ ràng đến sự chuyển đổi trong phân bố cây công nghiệp từ hiện ra và trở nên tân tiến các vùng siêng canh cây công nghiệp, chủ yếu là các cây công nghiệp lâu năm.