Please wait

     

Work in partner. Ask và answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)


Before

Before you read

Work in a partner. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Please wait

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house lớn the nearest post office? 

(Từ nhà của bạn đến bưu điện sớm nhất bao xa?)

2. How often bởi vì you so to the post office?

(Bao lâu thì chúng ta đến bưu năng lượng điện một lần? Để có tác dụng gì?)

3. What services do you think the post office offers?

(Theo các bạn thì bưu điện tất cả những dịch vụ gì?)

 

*

Lời giải chi tiết:

1. The nearest post office is about 2km from my house.

(Bưu điện sớm nhất cách đơn vị tôi khoảng 2 km.)

2. I often go khổng lồ the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to lớn send letters khổng lồ my friends in other provinces.

(Tôi thường mang lại bưu năng lượng điện 1 mon 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh thoảng tôi mang lại đó nhằm gửi thư cho người bạn sống tỉnh khác.)

3. I think the post office offers many services such as mail và parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone & fax service, phone cards & internet cards distribution, postal savings và so on.

(Tôi suy nghĩ bưu điện cung ứng nhiều dịch vụ như thư với bưu phẩm, SMS, đưa tiền, ship hàng nhanh, dịch vụ hoa năng lượng điện tử, dịch vị điện thoại cảm ứng và fax, trưng bày thẻ điện thoại thông minh và Internet, tiết kiệm chi phí bưu tổn phí và vân vân.)


While

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh cha Post Office & then vày the tasks follow.

(Đọc các văn bản trong đó trình làng các thương mại dịch vụ được hỗ trợ bởi Bưu năng lượng điện Thanh tía và tiếp đến làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. To 9 p.m.)

Thanh cha Post Office is equipped with advanced technology & has a spacious & pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful & courteous khổng lồ customers.

Mail and Parcel Service

You can choose khổng lồ send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to lớn send them some money quickly. This speedy & secure service for transferring money can be useful. The money will be sent khổng lồ your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls & Faxes

Besides the ordinary telephone hotline service, our Post Office provides the Messenger gọi Service. This service helps you khổng lồ notify the recipient of the time and place to receive the call.

If you want lớn send a document and do not want to thua its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts và graphics over distances.

Press Distribution

Don"t bother to go out early to lớn buy your daily newspapers. Just subscribe to lớn your favourite newspapers & magazines and we will have them delivered lớn your house early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Mở siêu thị ngày từ bỏ 7 giờ tạo sáng đến 9h tối)

Bưu năng lượng điện Thanh bố được trang bị technology tiên tiến và văn phòng phía trước rộng lớn rãi, thoải mải. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội nhóm ngũ nhân viên cấp dưới được huấn luyện và giảng dạy tốt, luôn luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn rất có thể chọn gửi con đường hàng không hay con đường biển. Công ty chúng tôi cũng có thương mại & dịch vụ chuyển phát cấp tốc và bưu phẩm/ bưu kiện đưa phát cấp tốc (SMS) của các bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất bao gồm thể.

Giới hạn trọng lượng buổi tối đa của kiện hàng là 3l.5kg. Shop chúng tôi cung cung cấp một mức chi phí rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ yêu cầu tưởng tượng người thân của khách hàng đang sống cách chúng ta hơn 1000km và bạn muốn gửi đến họ một số tiền một cách nhanh chóng. Thương mại & dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và bình an có thể bao gồm ích, số tiền này sẽ tiến hành gửi đến người thân của người tiêu dùng trong vòng ko đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ thương mại cuộc gọi thoại thông thường, bưu năng lượng điện của cửa hàng chúng tôi cung cấp thương mại dịch vụ cuộc gọi chúng ta bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời hạn và địa điểm để nhấn cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tư liệu và không muốn để không đủ định dạng lúc đầu của nó, thương mại & dịch vụ fax của cửa hàng chúng tôi sẽ góp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và dễ ợt để truyền tài văn phiên bản và biểu thứ từ vị trí này cho nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra phía bên ngoài sớm để mua báo từng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của khách hàng và cửa hàng chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của chúng ta vào buổi sớm sớm.


Task 1

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to lớn the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu tự (A, B,C hoặc D) trước từ tất cả nghĩa trái với trường đoản cú in nghiêng.)

1. Thanh ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. Large B. Beautiful

C. Cramped D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. Helpful B. Rude

C. Friendly D. Open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid B. Hurried

C. Careful D. Slow

4. If you want khổng lồ send a document and do not want to thảm bại its original shape, send it by a fax machine.

A. Chất lượng B. Outdated

C. Changed D. Imaginative

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bưu điện Thanh bố có trụ sở rộng rãi và dễ chịu.

A. Lớn

B. đẹp

C. Hẹp

D. Rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên cấp dưới được đào tạo và giảng dạy của cửa hàng chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng.

Xem thêm: Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học Trong Giáo Dục, Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học

A. Hữu ích

B. Thô lỗ

C. Thân thiện

D. Tháo mở

3. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và bình an này hoàn toàn có thể hữu ích.

A. Nhanh

B. Cấp vã

C. Cẩn thận

D. Chậm

4. Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, gửi nó bằng một lắp thêm fax.

A. Duy nhất

B. Lỗi thời

C. Bị nỗ lực đổi

D. Nhiều trí tưởng tượng

Lời giải chi tiết:

1. C  2. B 3. D 4. C

1. C: spacious > (rộng rãi >

2. B: courteous >(lịch sự >

3. D: speedy >(nhanh >

4. C: original >(nguyên bản >


Task 2. Read the text again and then answer the following question.

(Đọc các văn bản một lần nữa và kế tiếp trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh ba Post Office equipped with?

(Bưu năng lượng điện Thanh bố được trang bị loại gì?)

2. What services are offered at Thanh tía Post Office?

(Bưu điện Thanh Ba cung cấp những dịch vụ thương mại nào?)

3. According khổng lồ the text, what are three different ways of sending a letter?

(Theo bài bác đọc, tía cách không giống nhau để giữ hộ thư là gì?)

4. What is the Messenger gọi Service used for?

(Dịch vụ lời nhắn thoại được sử dụng để làm gì?)

5. What will you have to bởi vì if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?

(Nếu bạn có nhu cầu báo và tạp chí được giao đến tận nơi bạn phải làm gì?)


1. Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology and a spacious pretty place for transaction.

(Bưu điện Thanh ba được trang bị công nghệ tiên tiến và nơi thanh toán giao dịch rộng rãi.)

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls & Faxes, Press and Distribution và Flower Telegram Service are services at Thanh tía Post Office.

(Dịch vụ thư và bưu phẩm, giao dịch chuyển tiền nhanh, call điện cùng fax, giao báo với hoa là những thương mại dịch vụ mà Bưu điện Thanh bố cung cấp.)


3. They are sending by air, surface mail and the Express Mail Service.

(Đó là gửi bằng đường sản phẩm không, con đường bộ thông thường và chuyển thư tốc hành.)

4. The Messager gọi Service is used for notifying the recipient of the time và place to lớn receive the call.

(Dịch vụ tin nhắn thoại được sử dụng để để ý người thừa nhận về thời gian và vị trí nhận cuộc gọi.)

5. If we want to lớn get our newspapers and magazines delivered to lớn our house, we have to subscribe.

(Nếu bọn họ muốn báo cùng tạp chí được giao cho tận nhà, họ phải để theo tháng.)


Task 3

Task 3. Find evidence in text to tư vấn these statements.

(Tìm minh chứng trong bài xích đọc để cung ứng các câu nói này.)

1. You cannot make a phone điện thoại tư vấn at Thanh cha Post Office at 10 p.m.

(Bạn thiết yếu gọi điện thoại cảm ứng thông minh ở bưu năng lượng điện Thanh ba lúc 10 tiếng tối.)

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

(Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền nếu như gửi bưu phẩm bên dưới 15 kg.)

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

(Bưu điện cung cấp dịch vụ thư quan trọng vô thuộc nhanh.)

4. Your relatives vị not have to wait till tomorrow khổng lồ get money you send them today.

(Họ hàng của khách hàng không rất cần được chờ mang đến ngày mai để dấn tiền chúng ta gửi hôm nay.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The post office opens daily from 7 a.m to lớn 9 p.m.

(Bưu năng lượng điện mở cửa hàng ngày từ 7 giờ phát sáng đến 9 giờ tối.)

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

(Chúng tôi hỗ trợ giá tuyên chiến và cạnh tranh cho số đông bưu phẩm bên dưới 15 kg.)

3. We also have the Express Mail Service & your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

(Chúng tôi cũng đều có dịch vụ Thư tốc hành và thư tốc hành của các bạn sẽ được đưa đi trong thời hạn ngắn nhất tất cả thể.)

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

(Chúng tôi cung ứng dịch vụ chuyển tiền nhanh trong khoảng chưa mang lại 24 tiếng.)


After you read

After you read

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Vấn đáp những câu hỏi sau đây.)

1. Which service provided by Thanh ba Post Office vì chưng you think is the most important & why? 

(Dịch vụ làm sao được hỗ trợ bởi Bưu Điện Thanh ba mà các bạn nghĩ là đặc trưng nhất với tại sao?)

2. What services vì you think Thanh bố Post Office should have in the future?

(Theo các bạn thì Bưu Điện Thanh cha nên có các dịch vụ gì làm việc trong tương lai?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money khổng lồ your relatives, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn"t only sent quickly but also securely.

Xem thêm: Cách Sơ Cứu Khi Bị Đứt Tay Chảy Máu Nhiều, Cách Để Xử Lý Khi Bị Đứt Tay

(Theo tôi, kia là giao dịch chuyển tiền nhan. Chính vì khi bạn gửi tiền cho họ hàng, chắc hẳn rằng bạn cần thiết cảm thấy bình yên và từ bỏ hỏi liệu nó mang đến nơi xuất xắc không. Hiện giờ với dịch vụ này, bạn cảm thấy an ninh hơn nhiều. Tiền của doanh nghiệp không những được nhờ cất hộ đi mau lẹ mà còn an toàn.)

2. I think they should expand their services such as the mạng internet Network và international phone calls.

(Tôi nghĩ chúng ta nên không ngừng mở rộng các thương mại dịch vụ như mạng lưới mạng internet và những cuộc điện thoại tư vấn quốc tế.)