Phân Biệt Another , Other , Others , The Other , The Others

     

Sau trên đây giaimaivang.vn sẽ ra mắt đến chúng ta cách phân biệt những tính từ có nghĩa với cách thực hiện khá giống như nhau, khiến chúng ta dễ lầm lẫn dẫn mang lại trường hợp sử dụng sai cách, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc hiểu với cả điểm số của người tiêu dùng khi đi thi. Vậy cho nên không dông lâu năm nữa, chúng ta cùng ban đầu tìm gọi nào!


I. ANOTHER & OTHER

Dùng cùng với danh từ đếm đượcDùng cùng với danh từ không đếm được
another + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một chiếc khác, một bạn nữa, một bạn khác (= one more).

Bạn đang xem: Phân biệt another , other , others , the other , the others

another pencil = one more pencil

the other + danh từ bỏ đếm được số ít= cái ở đầu cuối còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set.

the other pencil = the last pencil present

Không dùng

Other + danh trường đoản cú đếm được số nhiều = mấy mẫu nữa, mấy loại khác, mấy người nữa, mấy tín đồ khác (= more of the set).

other pencils = some more pencils

The other + danh trường đoản cú đếm được số nhiều= những chiếc còn lại (của một bộ), những người còn sót lại (của một nhóm), = the rest of the set.

the other pencils = all remaining pencils

Other + danh từ không đếm được= một chút ít nữa ( = more of the set).

other water = some more water

The other + danh từ ko đếm được = khu vực còn sót lại.

the other water = the remaining water

Another otherkhông xác định trong những khi the otherxác định, nếu nhà ngữ là đã biết (được nhắc đến trước đó) thì ta hoàn toàn có thể bỏ danh tự đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như 1 đại từ bỏ là đủ. Lúc danh trường đoản cú số những bị lược bớt (trong biện pháp nói tắt nêu trên) thì other thay đổi others. Không bao giờ được dùng others + danh từ số nhiều

+ I Don "t want this book. Please give me another.

(another = any other book - not specific)

+ I Don "t want this book. Please give me the other.

(the other = the other book, specific)

+ This chemical is poisonous. Others are poisonous too.

(others = the other chemicals, not specific)

+ I Don "t want these books. Please give me the others.

(the others = the other books, specific)

*
other với another không giống nhau như thế nào?Trong một số trong những trường hợp tín đồ ta dùng one hoặc ones ẩn dưới another hoặc other cụ cho danh từ:

+ I Don "t want this book. Please give me another one.

+ I don"t want this book. Please give me the other one.

+ This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.

+ I don"t want these books. Please give me the other ones.

This hoặc that có thể dùng cùng với one tuy nhiên these với those không được dùng với ones, tuy vậy cả 4 từ bỏ này đều có thể dùng ráng cho danh trường đoản cú (với vai trò là đại từ) khi không đi cùng với one hoặc ones.

+ I don"t want this book. I want that.

II. OTHERS/THE OTHER/THE OTHERS

A. OTHERS

Others là danh từ số nhiều, là biện pháp viết tắt của other + Ns lúc không muốn nói tới danh tự lần 2. Không sử dụng others + danh từ bỏ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được.

nghĩa:những người khác, những chiếc khác

Công thức chung: OTHERS = OTHER + Ns

Ví dụ:Some of my students like Math,others(= other students) don’t.Some projects are shorter thanothers(=other projects).Some of these methods will work.Others(=other methods) will not.

B. THE OTHER

Như đã biết, the là mạo từ sản xuất trước danh từ bỏ để mô tả tính khẳng định của danh từ bỏ đi sau. Ta sử dụng the other khi gồm 2 công ty mà nói tới 1 cái, ta nghĩ ngay lập tức đến cái còn lại..

The other đứng một mình được gọi là loại kia, người sót lại (một đối tượng).

Nghĩa:cái còn lại, bạn còn lại

Công thức chung: THE OTHER +N

Ví dụ:I have two elder sisters. One is a teacher.The other(sister) is an artist.I’ll readthe othersections of the paper later.I don’t like the red one. I preferthe othercolour.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích Sự Tích Cây Vú Sữa, Truyện Cổ Tích: Sự Tích Cây Vú Sữa

*
làm sao riêng biệt được other/others/the other?C. THE OTHERS

The others ám chỉ những đối tượng còn lại của một toàn diện đã biết. Đây là cách viết tắt của the other + Ns.Others ở đây đã đóng vai trò danh từ nên không đề nghị danh tự đi sau.

Công thức chung: THE OTHERS = THE OTHER + Ns

Ví dụ:I have three close friends, one of them is a lawyer,the others(=the other friends)are teacher.There are trăng tròn pigs. One is fat,the others(= the other pigs) are thin.This is the only book of his worth reading.The others(= the other books) are rubbish.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG VÀ ĐÁP ÁN

A. BÀI TẬP

1.Điền vào vị trí trống another/ other/ the other/the others/others

Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next lớn her?She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriend know?’Tom & Jane have 4 children. They put the children lớn bed while………… did the cooking.Rachel & Jeff are watching TV. …………. Girls are out.You’ve already had six whiskies. ‘ only six? Give me…………. !We still need ………….. Piano player.We don’t like these curtains.Could you show us some …………?I’ve found one of my đen shoes, but I can’t find…………

2.Chọn giải đáp đúng

1. Can I have …………………………. Piece of cake?

a) another b) other c) either could be used here

2. She has bought ………………………. Car.

a) another b) other c) either could be used here

3. Have you got any …………………….. Ice creams?

a) other b) another c) either could be used here

4. She never thinks about …………………….. People.

a) another b) other c) others

5. They love each ……………………….. Very much.

a) other b) another c) others

6. Where are the ………………………… boys?

a) other b) another c) others

7. He never thinks of ………………………..

a) other b) another c) others

8. We will be staying for …………………………. Few weeks.

a) other b) another c) others

9. They sat for hours looking into one ……………………….. Eyes.

a) other b) other’s c) another’s

10. They talk to lớn each ……………………….. A lot.

a) other b) other’s c) another

*
bài tập vận dụngB. ĐÁP ÁN

1.

the otheranotherthe othersthe otheranotheranotherothersthe other

2.

1.Can I have another piece of cake?

2.She has bought another car.

3.Have you got any other ice creams?

4.She never thinks about other people.

5.They love each other very much.

6.Where are the other boys?

7.He never thinks of others.

8.We will be staying for another few weeks.

9.They sat for hours looking into one another’s eyes.

10.They talk khổng lồ each other a lot.

Xem thêm: Địa Chỉ Galaxy Nguyễn Du - Lịch Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du

Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểu cách sử dụng của các tính từ dễ khiến nhầm lẫn nêu trên. Chúc các bạn học giỏi và sử dụng kiến thức thật chính xác.