Phân Biệt Danh Từ Tính Từ

     
I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh1. Tính từ (ADJECTIVE)2. Danh trường đoản cú (NOUN)3. Động tự (VERB)4. Trạng trường đoản cú (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, đụng từ trong giờ đồng hồ Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ thường chấm dứt bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau lớn BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau hễ từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại tự bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Vệt hiệu nhận ra tính từ:

Thường bao gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Phân biệt danh từ tính từ

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó nhấn thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ trở nên về
(Dis)satisfiedwith(ko) ăn nhập với
LiableforChịu trọng trách về
ResponsibleforChịu trách nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để làm gì
ConcernedaboutQuan trung tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế sửa chữa tạm thời
TemporaryworkCông việc tạm thời
SubstantialIncreaseSự tạo thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cung cấp đáng kể

2. Danh từ bỏ (NOUN)

*
Vị trí của danh từ trong câu2.1. Vị trí của danh từ trong câu:Sau khổng lồ be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu thống trị ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính trường đoản cú sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh từ thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Cập Nhật Bảng Size Giày Trẻ Em Quảng Châu Chuẩn Theo Tuổi, Bảng Size Giày Trẻ Em Quảng Châu Chuẩn Theo Tuổi

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Trường Hợp Nào Sau Đây Gọi Là Cung ? Trường Hợp Nào Sau Đây Được Gọi Là Cung

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: đụng từ+ er/or thành danh từ bỏ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. để ý một số Tính từ có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động trường đoản cú (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cồn từ được phân chia thành:

3.1. Động từ to be

Động trường đoản cú tobe gồm gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have khổng lồ (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm tra tài liệu/kế hoạch/điều khoản hợp đồng.Reserve the right to_V: bao gồm quyền có tác dụng gìAttract visitors/customers…: thu hút khách du lịch, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.Represent the company/the organisation/the group: đại diện thay mặt cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: cam kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn phù hợp đồngConfirm the reservation: xác thực lại việc đặt chỗRetain the receipts: bảo quản hoá đơnSubmit s.t lớn s.o: nộp đồ vật gi cho aiAttribute s.t to lớn s.o: cho rằng cái gì là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success lớn the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công của chính mình là nhờ vào những nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhịn nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trở nênAppear: nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Vệt hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ chỉ thể phương pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ gồm đuôi _ly dẫu vậy là tính tự như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly tuy vậy là trạng trường đoản cú như fast, hard, late, near,…4.2. địa chỉ của trạng từ trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.