Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12 5cm đến 50cm khi đeo kính chữa tật của mắt

     

Câu hỏi :

Một tín đồ cận thị tất cả khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm mang đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, bạn này nhìn rõ được những vật đặt gần nhất cách mắt:


*