Hòa tan hoàn toàn 20.88

     
*

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là A. 58,0 B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 20.88


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là 

A. 58,0 

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


*

*

*

*


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X với 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối bột sunfat khan. Quý hiếm của m là A. 58,0. B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam muối bột sunfat khan. Quý giá của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam muối bột sunfat khan. Giá trị của m là A. 58,0. B. 54,0. C. 52,2. D. 48,4.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam muối bột sunfat khan. Quý hiếm của m là

A. 58,0.

B. 54,0.

C. 52,2.

D. 48,4.


Coi oxit sắt là Fe và O bao gồm số mol thứu tự là x với y (mol)

nSO2 = 0,145 (mol)

Qúa trình nhường e

Fe -3e → Fe3+ 

x 3x (mol)

Quá trình dìm e

O + 2e → O-2

y 2y (mol)

S +6 +2e → SO2

 

0,29 ← 0,145 (mol)

*

Đáp án A


Hòa tung 20,88 gam một oxit sắt bởi dd H2SO4 quánh nóng thu được dd X và 3.248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử nhất , làm việc đktc) . Cô cạn dd X , thu được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là

A 52,2

B 54,0

C 58,0

D 48,4


Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là A. 58,0. B. 48,4 C. 52,2. D. 54,0.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối sunfat khan. Quý hiếm của m là

A. 58,0.

B.

Xem thêm: Ferrous Hydroxide And Hydrochloric Acid Reaction, Fe(Oh)2 + Hcl = Fecl2 + H2O

 48,4

C. 52,2.

D. 54,0.


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột sunfat khan. Quý hiếm của m là A. 58,0. B. 48,4. C. 52,2. D. 54,0.

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối hạt sunfat khan. Cực hiếm của m là

A. 58,0.

B. 48,4.

C. 52,2.

D. 54,0.


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Giá trị của m là A. 58,0. B. 48,4. C. 52,2 D. 54,0

Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt sunfat khan. Quý hiếm của m là

A. 58,0.

B. 48,4.

C. 52,2

D. 54,0


Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch axit H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là A. 52,2. B. 48,4. C. 58,0. D. 54,0.

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch X với 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối khan. Quý hiếm của m là

A. 52,2.

B. 48,4.

C. 58,0.

D. 54,0.


Đáp án C

Quy thay đổi oxit fe thành hỗn hợp của Fe cùng O.

Xem thêm: Hãy Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Địa Lí Lớp 7, Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Địa Lí Lớp 7

Vì hóa học rắn ban sơ đem hòa tan trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng là oxit sắt buộc phải số oxi hóa của fe trong hợp chất lúc đầu nhỏ độc nhất là +2. Mặt khác, làm phản ứng tạo ra thành SO2 nên đấy là phản ứng lão hóa - khử. Vì thế số lão hóa của sắt tạo thêm trong thích hợp chất sau cuối thành +3.

*


Hòa tan trọn vẹn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X cùng 6,496 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam muối bột nitrat khan. Cực hiếm của m là:

A. 35,09

B. 105,27

C. 70,18

D. 210,54


Quy đổi oxit sắt gồm có x mol Fe cùng y mol O

Ta gồm 56x+16y= 20,88 (1)

Ta gồm nNO2= 0,29 mol

QT mang lại e :

Fe → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT nhận e :

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 1e → NO2

0,29←0,29

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhận bắt buộc 3x= 2y+ 0,29 (2)

Từ (1) và (2) ta bao gồm x= 0,29 và y= 0,29

Bảo toàn yếu tắc Fe gồm nFe(NO3)3= nFe= x= 0,29 mol→ mFe(NO3)3=70,18 gam

Đáp án C


hòa tan trọn vẹn 7,87 gam hh b có :kim các loại zn và một oxit sắt bằng dd h2so4 đặc rét dư .sau lúc pư chấm dứt thu được 0,6496 lít khí so2 (là sp khử độc nhất ) và dd y .cô cạn dd y thu được 20,254 gam hh muối hạt khan .xđ cthh của oxit sắt