Đốt cháy m gam hỗn hợp g gồm hex

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa chất để nhận biết ba hóa học trên là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy m gam hỗn hợp g gồm hex

hỗn hợp AgNO3/NH3 với dung dịch Brom.

B. hỗn hợp KMnO4 với dung dịch Brom.

C. hỗn hợp Brom cùng Ca(OH)2.

D. hỗn hợp KMnO4 cùng Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta sử dụng dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Brom.- B1: Ta cho những chất làm phản ứng theo thứ tự với AgNO3/NH3+ Nếu bao gồm ↓ quà nhạt xuất hiện thêm → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ không có hiện tượng gì là hexan và hex-1-en.- B2: đến hai dung dịch sót lại phản ứng cùng với brom:+ giả dụ brom mất màu sắc → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không tồn tại hiện tượng gì là hexan.Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in cùng axetilen. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 chất đều có chức năng làm mất màu hỗn hợp brom

B. Gồm 2 chất tạo kết tủa cùng với dung dịch bạc bẽo nitrat vào amoniac

C. Có cha chất có tác dụng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không tồn tại chất nào làm bay màu dung dịch kali pemangalat


Nhận xét sau đó là sai ?

1. Tất cả các anken đều phải có công thức là C n H 2 n .

2. Toàn bộ các chất có công thức thông thường C n H 2 n các là anken.

3. Tất cả các anken đều làm mất đi màu hỗn hợp brom.

4. Tất cả các anken các chất làm mất màu dung dịch brom số đông là K M n O 4 .


Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit chỉ nhận được glucozơ.

(b) nhỏ dung dịch brom vào hỗn hợp phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu sắc trắng.

(c) Propin làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nhận được kết tủa màu rubi nhat.

(d) rất có thể sử dụng Cu(OH)2 để sáng tỏ hai dung dịch đựng Gly-Gly với Gly-Ala-Ala.

Số phát biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Lấy Ví Dụ Về Chủ Nghĩa Duy Tâm, Chủ Nghĩa Duy Tâm

2


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(2) mang đến dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(8) mang đến AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

Sau khi những phản ứng kết thúc, tổng thể thí nghiệm thu được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) mang đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) mang lại dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) đến Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) mang lại AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

sau khi các bội phản ứng kết thúc, tổng số thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D.

Xem thêm: Vận Chuyển Thụ Động Có Đặc Điểm Nào Sau Đây, Vận Chuyển Thụ Động

5.


Có tư lọ đựng bốn dung dịch mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ cần sử dụng một hóa học nào dưới đây để nhận biết 4 hỗn hợp trên ?