For The Last Few Months I Have Spent Every, Saturday In My Flat And Hav Dịch

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Bạn đang xem: For the last few months i have spent every, saturday in my flat and hav dịch


In the last few weeks I have spent every Saturday in my flat & have done nothing more exciting than work at home, read the newspapers, & watch television. I had begun feeling bored with this và so, last weekend I thought I would bởi something different. I phoned several of my friends & we decided to go khổng lồ London for the day. I was really excited as I hadn"t been to London since I was ten. We decided to go by coach as this was the cheapest means of transport. In London we decided to lớn take a sightseeing tour as we wanted to lớn see some of the famous buildings. After the tour, we bought some sandwiches & ate them in a small park. In the afternoon some of us went shopping & the others went khổng lồ the theatre. We met up again at 6.30 pm & went lớn a small restaurant in Sotho. The meal was really good, but unfortunately, it took much longer than we had expected. We had lớn get a xe taxi back khổng lồ the coach station. Luckily, we got there just two minutes before our coach left.

*

A. has lived in London for ten years

B. usually spends his weekend in London

C. went to London with some of his friends

D. feels bored with his tour.


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “I phoned several of my friends và we decided lớn go khổng lồ London for the day.” Dịch nghĩa: Theo đoạn văn, bạn viết ____.A. Vẫn sống ngơi nghỉ London mười năm. B. Hay dành vào ngày cuối tuần ở London. C. đi mang lại London với một số bạn bè của mình. D. Cảm thấy chán với chuyến hành trình của mình.


A. he went there ten years ago.

B. he hadn"t been there before.

C. he hadn"t been there for ten years.

D. he hadn"t been there for a long time.


Đáp án D

Giải thích: tin tức nằm ở: “I was really excited as I hadn"t been lớn London since I was ten.” Dịch nghĩa: Anh ta cảm xúc rất vui mừng lúc đến London vày ____.A. Anh ta đang đi tới đó mười năm trước. B. Anh ta đã không có ở kia trước đây. C. Anh ta đang không ở đó mười năm. D. Anh ta đang không ở đó một thời gian dài.


A. Because they wanted to start early.

B. Because other means of transport were more expensive.

C. Because it was expensive.

D.

Xem thêm: Phân Biệt Khiếu Nại Và Tố Cáo, Sự Khác Biệt Giữa Khiếu Nại Và Tố Cáo

Because they were excited about taking it khổng lồ London.


Đáp án B

Giải thích: tin tức nằm ở: “We decided to lớn go by coach as this was the cheapest means of transport.” Dịch nghĩa: lý do họ ra quyết định đi bằng xe khách? A. Chính vì họ muốn ban đầu sớm. B. Do những phương tiện giao thông vận tải khác mắc hơn. C. Cũng chính vì nó mắc tiền. D. Cũng chính vì chúng hết sức vui khi có nó đến London.


A. They all went shopping before going khổng lồ the theatre.

B. They had lunch in a small restaurant.

C. They made a sightseeing tour of London và then had lunch.

D. They left the đô thị at 6.30 pm.


Đáp án C

Giải thích: tin tức nằm ở: “In London we decided to take a sightseeing tour as we wanted khổng lồ see some of the famous buildings. After the tour, we bought some sandwiches and ate them in a small park.” Dịch nghĩa: Điều như thế nào sau đây là đúng? A. Tất cả họ các đi bán buôn trước lúc đi mang lại nhà hát. B. Họ ăn trưa trên một nhà hàng quán ăn nhỏ.C. Chúng ta đi tham quan thành phố London và sau đó ăn trưa. D. Họ rời khỏi tp lúc 6 giờ đồng hồ 30 chiều.


A. because they were too tired khổng lồ walk there.

B. because they didn"t have enough time lớn walk to lớn the coach station.

C. because the coach station was very far from the restaurant

D. because it was raining heavily then


Đáp án B

Giải thích: tin tức nằm ở: “The meal was really good, but unfortunately, it took much longer than we had expected. We had lớn get a taxi back khổng lồ the coach station.” Dịch nghĩa: lý do họ yêu cầu bắt taxi? A. Chính vì chúng quá mệt mỏi để quốc bộ ở đó. B. Bởi vì họ không có đủ thời hạn để đi dạo đến ga xe pháo lửa. C. Cũng chính vì trạm xe pháo buýt khôn xiết xa đơn vị hàngD. Bởi vì trời mưa to hết sức nhiều


A. he has done nothing

B. he worked in the office.

C.

Xem thêm: Tải Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Thí Điểm Lưu Hoằng Trí Có Đáp Án

he has spent every Saturday in his flat.

D. he sleeps soundly


Đáp án C

Giải thích: thông tin nằm ở: “In the last few weeks I have spent every Saturday in my flat & have done nothing more exciting than work at home, read the newspapers, and watch television.” Dịch nghĩa: đơn vị văn đã làm những gì trong vài tuần ngay sát đây? A. Anh ta đã không làm gìB anh ta đã làm việc trong văn phòng. C anh ta đã làm qua từng ngày thứ bảy trong căn hộ chung cư cao cấp của mình. D anh ta đang ngủ ngon


Đáp án A

Giải thích: unfortunately (adv) rủi ro = unluckily (adv) Đáp án còn lại: B fortunately (adv) như ý C pity (n) sự hối hận tiếcD happy (adj) hạnh phúc


*


Liên hệ

giaimaivang.vn