ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HOÁ 8 CÓ LỜI GIẢI

     

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 đưa về cho chúng ta 5 đề kiểm tra bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn hoá 8 có lời giải


Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 2

cấp cho độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- phân biệt chất được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- biệt lập Oxit axit với Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- tư tưởng sự oxi hóa chậm

- Phân biệt những phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và giám sát và đo lường hóa học

- Viết và cân đối phương trình hoá học

- Tính thể tích khí đang tham gia làm phản ứng

- Tính cân nặng của chất cần dùng để làm phân hủy chất khác nhờ vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học kì 2

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho các chất sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Bầu không khí g. H2O

Những hóa học được dùng làm điều chế oxi trong phòng phân tích là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước là dựa vào tính chất:

A. Khí oxi chảy trong nước.

B. Khí oxi không nhiều tan vào nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa lờ lững là:

A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt.

B.Sự oxi hóa cơ mà không phân phát sáng.

C. Sự oxi hóa toả nhiệt mà lại không phạt sáng.

D. Sự trường đoản cú bốc cháy.

Câu 4. Trong những nhóm oxit sau, nhóm oxit làm sao là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy chấm dứt bảng đã cho dưới đây bằng cách đánh vết (+) vào cột bao gồm phương trình đúng và ghi lại (-) vào cột gồm phương trình không đúng :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 126g fe trong bình cất khí O2.

a. Hãy viết phương trình làm phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) đang tham gia làm phản ứng trên.

c. Tính cân nặng KClO3 cần dùng làm khi phân huỷ thì thu được luôn tiện tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã áp dụng ở phản ứng trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi phản nghịch ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi làm phản ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 chất hóa học 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, chất tan trong dung dịch.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Môn Toán, 20 Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Huyện Có Đáp Án Rất Hay

-Khái niệm dd, dd chưa bão hòa, mật độ %

-Những yếu ớt tố tác động đến đọ tan. Kí hiệu độ tan. Tính tan.

-Tính C%

-Tính cân nặng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng hòa hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): nên lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. trong số dãy hóa học sau đây, dãy hóa học nào làm qùy tím chuyển màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét những chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối lần lượt là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Mật độ % của một dung dịch đến biết

A. Số gam chất tan tất cả trong 100g nước.

B. Số gam chất tan tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam hóa học tan gồm trong 100ml nước.

D. Số gam hóa học tan bao gồm trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ tan của KCl sinh hoạt 300C là 37. Khối lượng nước cất cánh hơi làm việc 300C từ 200g dung dịch KCl 20% và để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: I/Hình Dạng Và Cấu Tạo Vỏ Trai Có Đặc Điểm, Vỏ Trai Có Cấu Tạo Gồm Mấy Lớp

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần từ bỏ luận (8,0 điểm)

Câu 5. Kết thúc các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc các loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu phương pháp nhận biết những chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, với khí metan (CH4). Viết PTHH nếu có?

Câu 7. đến 5,4 gam bột Nhôm công dụng vừa đầy đủ với 400ml dung dịch HCl

a. Tính độ đậm đặc mol/lít hỗn hợp HCl đang dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được ngơi nghỉ trên mang lại qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu được m gam hóa học rắn. Tính % khối lượng các hóa học trong m?

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần tự luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác minh sai mỗi bội phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng dung dịch nước vôi trong nhận thấy khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận ra khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí sót lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm đổi màu CuO thành đỏ gạch ốp là khí H2

kimsa88
cf68