Cho Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ Có Cùng Ctpt C2H7No2

     

Cho hỗn hợp X có hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) tất cả hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được cân nặng muối khan là


+) Biện luận tra cứu CTPT của 2 chất hữu cơ vào X => 2 chất khí Z

+) Tính số mol mỗi khí vào Z => số mol mỗi muối


$k = pi + v = dfrac2.2 + 2 - 7 + 12 = 0$

$n_Z = dfrac4,4822,4 = 0,2,mol;$ dZ/H2 = 13,75 → $ o overline M _z = 27,5$

→ Z gồm NH3

→ X gồm CH3COONH4­ và HCOONH3CH3

→ Z bao gồm NH3 cùng CH3NH2

$\% n_NH_3 = dfrac31 - 27,531 - 17.100\% = 25\% o left{ egingatheredn_NH_3 = 0,05,mol hfill \n_CH_3NH_2 = 0,15,mol hfill \ endgathered ight.$

$n_HCOONa = n_HCOONH_3CH_3 = n_CH_3NH_2 = 0,15,mol$

$n_CH_3COONa = n_CH_3COONH_4 = n_NH_3 = 0,05,mol$

=> mmuối $= ,m_HCOONa + m_CH_3COONa = ,0,15.68 + 0,05.82 = 14,3,gam$


Đáp án cần chọn là: c


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ có cùng ctpt c2h7no2


Bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương 3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức tầm thường của amin no, 1-1 chức, mạch hở là


Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, bao gồm cùng công thức phân tử C7H9N là


Tìm tuyên bố sai.


Dãy những chất được bố trí theo chiều tăng mạnh nhiệt độ sôi là


Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy những chất thu xếp theo thiết bị tự lực bazơ bớt dần là


Cho 10 gam amin đối chọi chức X làm phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc) với 10,125 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đơn chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng phản bội ứng không còn với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin trong hh X là


Hỗn phù hợp khí X bao gồm O2 cùng O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y có metylamin với etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y bắt buộc vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O cùng N2, các chất khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của những hợp hóa học trên, chỉ việc dùng một thuốc thử làm sao sau đây?


Cho bố dung dịch bao gồm cùng mật độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo thiết bị tự pH tăng vọt là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở có dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ vào X là 15,73%. Mang đến m gam X phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho công dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Mang lại 10,3 gam X tính năng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Còn mặt khác 0,02 mol X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C2H8O3N2 tính năng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ 1-1 chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) tất cả hai khí (đều có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Số links peptit bao gồm trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là


Thuốc test được dùng làm phân biệt Gly-Ala-Gly cùng với Gly-Ala là


Số đipeptit tối đa hoàn toàn có thể tạo ra xuất phát từ 1 hỗn hợp tất cả alanin cùng glyxin là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xong thu được sản phẩm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm công thức là


Thủy phân trọn vẹn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một đội nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu mang đến 1/10 các thành phần hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn trọng dung dịch, thì lượng muối hạt khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y các mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo nên một amino axit duy nhất tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 cùng 36,3 gam lếu hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E có X với Y tính năng hết với dung dịch NaOH thu được lếu hợp tất cả hai amin no (đều bao gồm hai nguyên tử cacbon vào phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ đựng hai muối (A cùng D). Cho các phát biểu sau:

(1) chất X với Y đều công dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

(3) dung dịch B có chức năng tham gia bội phản ứng tráng bạc.

(4) các A với D gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho các phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu nướng canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa nhóm NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều phải có cùng yếu tắc nguyên tố.

Xem thêm: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Nhanh Trắc Nghiệm Toán Đại Số 10

Số tuyên bố đúng


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T với thuốc demo được ghi sinh hoạt bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được diễn tả như sau:

*

Chất X là


Hỗn vừa lòng X bao gồm 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang đến 3,40 gam X phản ứng hoàn toản với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ cùng 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ 1-1 chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối bột khan. Giá trị của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) mang lại lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch ống nghiệm tất cả dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong những đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số dìm định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong hàng khi công dụng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) chiếm được dung dịch chứa hai muối là


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở tâm trạng kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit gồm từ 2 đến 10 gốc α - aminoaxit cùng là cơ sở khiến cho protein.

(d) hỗn hợp anilin vào nước có tác dụng xanh quỳ tím.

Xem thêm: Tinh Dầu Hoa Anh Thảo Nat &Amp; Form Huile D"Onagre Bien

Số nhấn định đúng là


tuyên bố nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.