Ngữ pháp tiếng anh: câu hỏi đuôi

     

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh là điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng và tương đối phổ biến. Trong nội dung bài viết này 4Life English Center (giaimaivang.vn) đã tổng vừa lòng định nghĩa, cách dùng và bài xích tập của điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh: câu hỏi đuôi

*
Câu hỏi đuôi trong giờ anh
2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh 2.1. Đối với cồn từ thường xuyên 4. Biện pháp dùng câu hỏi đuôi trong giờ Anh 5. Một vài dạng câu hỏi đuôi đặc biệt quan trọng

1. Khái niệm thắc mắc đuôi trong tiếng Anh (Tag Question)

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh là loại câu hỏi này thường xuất hiện thêm trong văn nói, tất cả dạng câu hỏi ngắn được đặt tại cuối câu. Được sử dụng khi tín đồ nói không chắc hẳn rằng về tính trắng đen của một vụ việc nào kia hoặc dùng làm kiểm bệnh cho một mệnh đề được gửi ra.

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh

2.1. Đối với hễ từ thường

Mệnh đề khẳng định, tag question tủ định:

S+V (s/ es/ ed/2)…, don’t/ doesn’t/ didn’t + S?

Mệnh đề bao phủ định, tag question khẳng định:

S+don’t/ doesn’t/ didn’t + V…., do/ does/ did + S?

Ví dụ:

You speak English, don’t you?She doesn’t have any children, does she?2.1.1. Bây giờ đơnVới lớn BE: IS, AM, AREVới hễ từ thường: mượn trợ đụng từ bởi vì hoặc DOES tùy thuộc vào chủ ngữVí dụ:

They live in London, don’t they?

He isn’t a doctor, is he?

2.1.2. Thì thừa khứ đơnVới rượu cồn từ thường: mượn trợ cồn từ DID.Với khổng lồ BE: WAS hoặc WERE.Ví dụ:

It was cold yesterday, wasn’t it?

He went khổng lồ the các buổi party last night, didn’t he?

2.1.3. Thì hiện tại hoàn thành/ hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn:Mượn trợ đụng từ HAVE hoặc HAS.Ví dụ:

They’ve been lớn Japan, haven’t they?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

2.1.4. Thì vượt khứ trả thành/ quá khứ ngừng tiếp diễn:Mượn trợ động từ HAD.Ví dụ:

We hadn’t been lớn London before, had we?

He had forgotten his wallet, hadn’t he?

2.1.5. Thì sau này đơn.

Ví dụ:

She’ll have been cooking all day, won’t she?

They won’t be late, will they?

2.2. Đối với động từ khiếm khuyết

S + modal verb…, modal verb + not + S?S + modal verb + not…, modal verb + S?Ví dụ:

She can’t speak Arabic, can she?

John must stay, mustn’t he?

2.3. Đối với rượu cồn từ đặc biệt

S + special verb…, special verb + not + S?S + special verb + not…, special verb + S?Lưu ý: Khi chuyển sang câu bao phủ định, ta thêm “not” vào sau đụng từ, còn khi đưa sang câu nghi vấn, chuyển động từ này lên trước chủ ngữ.

Ví dụ: We aren’t late, are we?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

*
Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh

3. Phép tắc hình thành câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Nếu mệnh đề bao gồm ở thể khẳng định, câu hỏi đuôi làm việc thể tủ định với ngược lại.

Ví dụ:

Peter played football yesterday, didn’t he?

Jane didn’t vì her homework last Tuesday, did he?

Mệnh đề chính chứa trợ rượu cồn từ hoặc động từ khiếm khuyết: trường hợp mệnh đề thiết yếu chứa trợ động từ (be, do, have,…) hoặc rượu cồn từ khuyết thiếu (can, will, must,…) thì ta sẽ áp dụng động từ này cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

She’ll come at six, won’t she?

John and Max don’t lượt thích history, vì chưng they?

Mệnh đề chính không đựng trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết: Trường vừa lòng mệnh đề thiết yếu không chứa trợ cồn từ hay hễ từ khiếm khuyết, ta sẽ sử dụng trợ cồn từ (do, does, did) cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ:

We often watch TV in the evening, don’t we?

Everybody looked so miserable, didn’t they?

4. Cách dùng thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi gồm 2 cách dùng chính:

4.1. Xác minh thông tin đưa ra là đúng tuyệt sai.

Cấu trúc: Mệnh đề và thắc mắc đuôi phần lớn ở dạng khẳng định.

Ví dụ: He went lớn the buổi tiệc ngọt last night, did he? (Anh ấy đã đi đến buổi tiệc tối qua, phải không?)

4.2. Xem xét bạn nghe có đồng ý với tin tức mà người nói chỉ dẫn hay không.

Ví dụ:

They didn’t go out last Sunday, did they? (Họ ko đi ra phía bên ngoài vào cuối nhà nhật tuần trước, cần không?).

We’re working tomorrow, aren’t we? (Chúng ta sẽ làm việc vào ngày mai, đề xuất không?).

Xem thêm: Quá Trình Nào Sau Đây Là Quá Trình Oxi Hóa Khử:, Phương Trình Nào Sau Đây Là Phản Ứng Oxi Hóa Khử:

5. Một vài dạng câu hỏi đuôi quánh biệt

*
Một số dạng câu hỏi đuôi quánh biệt

5.1. Thắc mắc đuôi của I AM

Câu dùng I AM thì thắc mắc đuôi là AREN’T I còn I AM NOT thì thắc mắc đuôi là AM I.Ví dụ:

I’m right, aren’t I?

I am not a student, am I?

5.2. Câu hỏi đuôi cùng với EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE

Khi câu gồm chủ ngữ là mọi đại từ cô động như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi dạng đặc biệt có công ty ngữ là They.Ví dụ:

Everyone can learn how lớn swim, can’t they?

Anyone came in a sports car, didn’t they?

5.3. Câu hỏi đuôi với NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW

Câu chứa những trạng từ bao phủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…thì phần thắc mắc đuôi sẽ vẫn sinh sống dạng khẳng định.Ví dụ:

The weather forecast seldom was very good, was it?

He seldom drinks wine, does he?

5.4. Thắc mắc đuôi với khổng lồ V

Nếu câu tất cả chủ ngữ là một mệnh đề, một danh ngữ, rượu cồn từ dạng khổng lồ V thì phần thắc mắc đuôi sẽ dùng IT là nhà ngữ.Ví dụ:

To play clip games doesn’t entertain us much, does it?

Going swimming in the summer is never boring, is it?

5.5. Câu hỏi đuôi với I WISH

Nếu câu sinh hoạt mệnh đề chính là câu điều ước thì phần thắc mắc đuôi sẽ dùng MAY.Ví dụ:

She wishes she would become beautiful, may she?

I wish to study English, may I ?

5.6. Thắc mắc đuôi cùng với MUST

Nếu câu làm việc mệnh đề bao gồm có cất MUST chỉ sự quan trọng thì phần câu hỏi đuôi cần sử dụng NEEDN’T.

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they? (Must chỉ sự đề xuất thiết: => cần sử dụng needn’t).You mustn’t come late, must you? (Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must).He must be a very intelligent student, isn’t he? (Must chỉ sự dự kiến ở hiện tại: => phụ thuộc động tự theo sau must).You must have stolen my bike, haven’t you? (Must chỉ sự dự kiến ở vượt khứ ( trong cách làm must +have+ p.p) : => sử dụng have/has).

5.7. Câu hỏi đuôi cùng với HAD BETTER, WOULD RATHER

Nếu câu ngơi nghỉ mệnh đề chính có đựng HAD BETTER hoặc WOULD RATHER, ta coi HAD, WOULD là trợ động từ và phân tách phần câu hỏi đuôi như bình thường.

Ví dụ:

He’d better stay, hadn’t he?

You’d rather go, wouldn’t you?

5.8. Câu hỏi đuôi LET’S

Câu cần sử dụng LET’S thì câu hỏi đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

5.9. Thắc mắc đuôi với NOBODY, NOTHING, NO ONE

Đối với câu tất cả chủ ngữ là NOBODY, NO ONE được xem như như câu tường thuật bao phủ định nên thắc mắc đuôi sẽ ở dạng khẳng định. Đặc biệt, cùng với NO ONE, NOBODY, thì phần câu hỏi đuôi đang là THEY, còn cùng với NOTHING thì phần câu hỏi đuôi sẽ là IT.

Ví dụ: Nobody cheated in the exam, did hey?

Nothing went wrong while I was gone, did it?

5.10. Thắc mắc đuôi cùng với IT SEEMS THAT

Câu có cấu tạo IT SEEMS THAT… thì mệnh đề chủ yếu sẽ là mệnh đề đứng sau THAT, phần thắc mắc đuôi sẽ vận dụng quy tắc như bình thường.

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?

5.11. Câu hỏi đuôi với mệnh đề đó là câu mệnh lệnh

Nếu câu tại đoạn mệnh đề chính là câu nghĩa vụ thì phần câu hỏi đuôi đã là “will you?”

Ví dụ: xuất hiện the door, will you?

Don’t be late, will you?

5.12. Câu hỏi đuôi dạng quan trọng với ONE

Nếu nhà ngữ của mệnh đề chính là ONE thì phần thắc mắc đuôi sẽ có chủ ngữ là ONE/YOU.

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

5.13. Thắc mắc đuôi cùng với I THINK/ FEEL/ EXPECT

Nếu có cấu trúc dạng: I + động từ tình thái (feel, think, expect,…) + clause, thì phần câu hỏi đuôi sẽ tiến hành chia theo mệnh đề phụ vào câu. Khi đó, ta áp dụng các quy tắc câu hỏi đuôi như bình thường.

Lưu ý: Khi những động tự này ở dạng phủ định thì phần câu hỏi đuôi sẽ phân chia ở dạng khẳng định. Tuy nhiên, công ty ngữ ở phần câu hỏi đuôi đã là công ty ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can vì chưng it, can she?

5.14. Câu hỏi đuôi với USED TO

Trường hợp này, ta cứ vấn đề xem USED TO là một trong những động từ phân chia ở thì thừa khứ. Bởi đó, thắc mắc đuôi tương ứng chỉ việc mượn trợ đụng từ DID.

Ví dụ: She used lớn live here, didn’t she?

5.15. Thắc mắc đuôi cùng với HAVE TO

Với hễ từ khuyết thiếu thốn “have/ has/ had to”, ta cần sử dụng trợ cồn từ “do/ does/ did” cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ: She has to lớn go lớn work, doesn’t she?

5.16. Câu hỏi đuôi với công ty ngữ THIS/THAT

This/ that được thay bởi it cho thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Hai Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Như Nhau Mang Các Điện Tích Q1 Và Q2 Đặt Trong Không Khí Cách Nhau 2Cm

Ví dụ:

This is your wife, isn’t it?

That’s the guy who was on TV the other night, isn’t it?

6. Bài xích tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

*
Bài tập về thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1:

We aren’t late,____?You weren’t sleeping,____?She wasn’t at trang chủ yesterday,____?She can’t speak Arabic,____?They won’t be late,____?She doesn’t have any children,____?They didn’t go out last Sunday,____?We hadn’t been khổng lồ London before,____?She hasn’t eaten all the cake,____?They mustn’t come early,____?

Bài 2:

It was cold yesterday,____?They’ve been to lớn Japan,____?John must stay,____?They’ll have finished before nine,____?He had forgotten his wallet,____?She’ll have been cooking all day,____?He went to lớn the các buổi party last night,___?They live in London,___?We’re working tomorrow,____?She’ll come at six,____?

Đáp án:

Bài 1:

We aren’t late, are we?You weren’t sleeping, were you?She wasn’t at trang chủ yesterday, was she?She can’t speak Arabic, can she?They won’t be late, will they?She doesn’t have any children, does she?They didn’t go out last Sunday, did they?We hadn’t been khổng lồ London before, had we?She hasn’t eaten all the cake, has she?They mustn’t come early, must they?

Bài 2:

It was cold yesterday, wasn’t it?They’ve been to lớn Japan, haven’t they?John must stay, mustn’t he?They’ll have finished before nine, won’t they?He had forgotten his wallet, hadn’t he?She’ll have been cooking all day, won’t she?He went lớn the party last night, didn’t he?They live in London, don’t they?We’re working tomorrow, aren’t we?She’ll come at six, won’t she?

Trên đó là tổng đúng theo về ngữ pháp và bài tập vận dụng của câu hỏi đuôi trong tiếng anh vày 4Life English Center (giaimaivang.vn) thực hiện.