Các Dạng Bài Tập Con Lắc Lò Xo

     

- Xét 1 con lắc lò xo, ở trên một mặt phẳng nằm ngang nhẵn ( bỏ qua lực mà tiếp giáp ).

Bạn đang xem: Các dạng bài tập con lắc lò xo

*

- khi vật gồm li độ x, nó chịu chức năng của 3 lực

+) trọng lực P

+) phản nghịch lực $overrightarrowN$ của mặt ngang

$Rightarrow $ cân bằng

+) Lực bầy hồi $overrightarrowF$ của lò xo

- Định điều khoản II NiuTon cho:

$overrightarrowP+overrightarrowN+overrightarrowF=m.overrightarrowa$ cùng với F=-kx

$Leftrightarrow -kx=ma$

$Leftrightarrow a=-frackm.x$

Ta có: a=x’’; Đặt $frackm=omega ^2$ $Rightarrow a=x""=-omega ^2.x$

Nghiệm của PT trên bao gồm dạng

$x=A.cos (omega t+varphi )$ với $omega =sqrtfrackm$

Kết luận: bé lắc xoắn ốc có dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với:

+) Chu kì T: $T=frac2pi omega Leftrightarrow T=2pi sqrtfracmk$

+) Tần số dao động: $f=frac1T=frac12pi .sqrtfrackm$

k (N/m): Độ cứng của lò xo

m(kg): khối lượng của vật

CHÚ Ý:

a) Đối với CLLX nằm ngang sức lực kéo về là lực bọn hồi của xoắn ốc

b) Đối với CLLX treo trực tiếp đứng, thì khả năng kéo về là hòa hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi của lò xo.

+) trên vị trí cân bằng lò xo dãn một quãng $Delta l_0$. Xác minh bởi mg=k$Delta l_0Leftrightarrow Delta l_0=fracm.gk$

+) Chu kỳ: $T=2pi .sqrtfracmk=2pi sqrtfracDelta l_0g$

CÁC DẠNG BÀI TẬP nhỏ LẮC LÒ XO

Dạng 1: Chu kì, tần số - Phương trình dao động

* nhắc lại con kiến thức:

Phương trính bao gồm dạng: $x=A.cos (omega t+varphi )$

Tốc độ góc: $omega =sqrtfrackm(rad/s)$

 +) Chu kì T: $T=frac2pi omega Leftrightarrow T=2pi sqrtfracmk(s)$

+) Tần số dao động: $f=frac1T=frac12pi .sqrtfrackm(Hz)$

Tại vị trí cân đối lò xo dãn một đoạn $Delta l_0$. $Delta l_0=fracm.gk$

+) Chu kỳ: $T=2pi .sqrtfracmk=2pi sqrtfracDelta l_0g(s)$

+) Tần số: $f=frac12pi sqrtfracgDelta l_0$ (Hz)

Ví dụ 1: Một thứ m treo bởi 1 lốc xoáy vào 1 điểm thắt chặt và cố định O thì cùng với tần số 5 Hz. Treo thêm một gia trọng $Delta m=38(g)$ thì vật có tần số 4,5 Hz. Cho $pi ^2=10$

a) Tính cân nặng và độ cứng của lò xo

b) bây chừ lò xo trên chỉ gắn thêm vật m. Vật dụng m đã ở VTCB thì được kéo xuống dưới thẳng đứng 1 đoạn 3 cm rồi buông nhẹ. Viết phương trình xê dịch của đồ m, lựa chọn t=0 thời điểm buông mang lại vật dao động, nơi bắt đầu tọa độ là VTCB, chiều dương phía lên.

Hướng dẫn:

a) Ta có : $omega =sqrtfrackm$, ta gồm hệ phương trình:

*

$Leftrightarrow m=0,162(kg);k=162(N/m)$

b) Ta có: $omega =2pi .f=10pi (rad/s)$

Vây phương trình có dạng : $x=3.cos (10pi t+varphi )$

Do chiều dương hương lên với tại thời gian t=0 vật ở vị trí biên âm bắt buộc ta có: $varphi =-pi $

Do đó phương trình dao động là: $x=3.cos (10pi t-pi )$(cm)

 Dạng 2: Chiều lâu năm – độ khủng lực bầy hồi của lò xo

A. Bé lắc lốc xoáy treo thẳng đứng

1. Chiều lâu năm của lò xo

*

a) tại VTCB: xoắn ốc dãn 1 đoạn

$Delta l_0=fracm.gk$

$Rightarrow l_cb=l_0+Delta l_0$

b) trên li độ x:

$l=l_cbpm left| x ight|$

Hay:

$l=l_cb+x$ : ví như chiều (+) là chiều dãn lò xo

$l=l_cb-x$ : trường hợp chiều (+) là chiều nén lò xo

c) Chiều dài cực đại và rất tiểu của lò xo

*

2. Độ béo lực bọn hồi

Tổng quát: $F_dh=k.Delta l=k.left| l-l_0 ight|$

Với:

$l_0$ : Chiều dài tự nhiên của lò xo

$l$ : Chiều nhiều năm lò xo tại thời gian khảo sát

a) tại li độ x

$F=k.left| Delta l_0+x ight|$ : giả dụ chiều dương (+) là chiều dãn lò xo

$F=k.left| Delta l_0+x ight|$ : trường hợp chiều dương (+) là chiều nén lò xo

b) Độ lớn cực đại – cực tiểu của lực lũ hồi

- cùng với $A

*

Ta bao gồm : $F_max =k.(Delta l_0+A)$

$F_min =k.(Delta l_0-A)$

- cùng với $A>Delta l_0$

*

Ta có : $F_max =k.(Delta l_0+A)$

$F_min =0$

* Chú ý: Trường vừa lòng $A>Delta l_0$

- xoắn ốc dãn các nhất: $Delta l_0$ +A

- lò xo nén nhiều nhất: $Delta l_0$-A

B. Bé LẮC LÒ XO NẰM NGANG

*

Vị trí cân nặng bằng, lốc xoáy không biến dạng: $Delta l_0$= 0 ($l_cb=l_0$ )

$Rightarrow $ tương tự như phần A

C. Nhỏ LẮC LÒ XO TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG

*

Tại VTCB, lốc xoáy dãn $Delta l_0$ xác minh bởi

$m.g.sin alpha =k.Delta l_0$

$Rightarrow Delta l_0=fracm.g.sin alpha k$

$Rightarrow $ giống như phần A

* Chú ý:

- Nếu vật dụng nặng m ở trên điểm treo thì trên VTCB lò xo bị nén 1 đoạn $Delta l_0$

- trường hợp lò xo bị dãn thì lực kéo bầy hồi

- nếu như lò xo bị nén thì lực đẩy bầy hồi

Ví dụ 1: Con rung lắc lò xo treo thẳng đứng, kéo hòn bi khỏi VTCB 1 đoạn $sqrt3$ centimet hướng xuống rồi truyền mang đến nó vận tốc $10sqrt5$ cm/s hướng xuống. Gia tốc hòn bi khi đi qua vị trí cần bởi là $20sqrt5$cm/s. Lựa chọn gốc thời hạn lúc truyền mang đến hòn bị gia tốc ban đầu, chiều dương phía xuống. Cho m=500 (g). G= 10 m/$s^2$

a) Viết phương trình dao động

b) đến chiều dài ban đầu của lò xo là đôi mươi cm. Tra cứu $l_max $ , $l_min $ trong quá trình dao động

c) Tính độ mập của lực bầy hồi lớn nhất, nhỏ nhất với lực lũ hồi sinh sống $t=fracpi sqrt5(s)$

Hướng dẫn

a) Vì tốc độ của hòn bi khi qua VTCB là $20sqrt5$ cm/s yêu cầu ta có: $omega .A=20sqrt5$ (1)

Áp dụng công thức: $A=sqrtx^2+fracv^2omega ^2$ , ta có: $A=sqrt3+frac500omega ^2$ (2)

Từ (1) với (2) ta giải ra : $omega =10sqrt5(rad/s);A=2(cm)$ $Rightarrow k=m.omega ^2$ = 250(N/m)

Ta có : arccos$fracsqrt32$ =$fracpi 6$

Mà hòn bi ngoài VTCB 1 đoạn $sqrt3$ centimet hướng xuống rồi truyền mang lại nó gia tốc $10sqrt5$ cm/s hướng xuống cùng gốc thời gian lúc truyền mang lại hòn bị vận tốc ban đầu, chiều dương phía xuống nên ta tất cả $varphi =-fracpi 6(rad)$

Vây ta có: $x=2.cos (10sqrt5t-fracpi 6)(cm)$

b) Ta có: $Delta l_0=fracm.gk$ =$frac0,5.10250=0,02(m)=2cm$

Vậy $l_max $ =20+2+2=24 cm

$l_min $=20 centimet ( vì chưng A=$Delta l_0$)

c) Ta có: T= $fracpi 5sqrt5$ $Rightarrow fractT=frac15$

$F_max =k(A+Delta l_0)$ = 250.(0,02+0,02)=10(N)

Do $Delta l_0$ =A phải ta có: $F_min =0(N)$

Ta bao gồm li độ của đồ gia dụng ở thời khắc t là : $x=1,48(cm)$ , đề nghị $F=k(x+Delta l_0)$=250(0,0148+0,02)=8,7(N)

Ví dụ 2: Một nhỏ lắc lò xo treo trực tiếp đứng xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình: $x=10sin (omega t-fracpi 6)$ cm. Trong quy trình dao động tỉ số thân độ lớn lớn số 1 và bé dại nhất của lực bầy hồi là $frac73$ . Tra cứu chu kỳ. Rước $g=pi ^2=10m/s^2$

Hướng dẫn

Ta có: $fracF_max F_min =frac73=fracA+Delta l_0Delta l_0-A$

$Rightarrow 7Delta l_0-7A=3A+3Delta l_0Leftrightarrow 7Delta l_0-7.10=3.10+3Delta l_0$

$Rightarrow Delta l_0=25(cm)$

$Rightarrow omega =sqrtfracgDelta l_0Rightarrow omega =2pi Rightarrow T=1(s)$

Ví dụ 3: Con nhấp lên xuống lò xo bao gồm độ cứng k= 20N/m; cân nặng m=200 (g). Trong quá trình dao cồn chiều dài trở thành thiên từ 20 cm mang đến 30 cm.

a) Viết phương trình dao động. Chọn t=0 là cơ hội hòn bi trải qua VTCB theo chiều dương (+) ( Chiều dương là chiều giãn của lò xo).

b) tìm chiều dài lúc đầu của lò xo. Tính độ phệ của lực đàn hồi rất đại, rất tiểu với tại thời gian t=$fracpi 60$ (s).

Hướng dẫn

a) vì chiều nhiều năm lò xo biến thiên từ đôi mươi cm đến 30 cm bắt buộc ta tất cả biên độ A= 5 centimet

Áp dụng công thức: $omega =sqrtfrackm=sqrtfrac200,2=10(rad/s)$

Do chọn t=0 là dịp hòn bi trải qua VTCB theo chiều dương (+) đề nghị ta có: $varphi =-fracpi 2(rad)$

Vậy phương trình dao động: $x=5.cos (10t-fracpi 2)cm$

b) Ta gồm chiều lâu năm lò xo ban đầu $l_0$ được tính theo: $l_0=l_max -Delta l_0-A$

Mà $Delta l_0=fracm.gk=0,1(m)=10cm$

$Rightarrow l_0=30-10-5=15(cm)$

$Rightarrow F_dhmax =k.(Delta l_0+A)=20.(0,1+0,05)=3(N)$

$Rightarrow F_dhmin =k.(Delta l_0-A)=20.(0,1-0,05)=1(N)$

Ta có: $fractT=frac^pi /_60^pi /_5=frac112$ vậy khi đó li độ x=2,5 centimet

Vậy $Rightarrow F_dh=k.(Delta l_0+x)=20.(0,1+0,025)=2,5(N)$

Ví dụ 4: Một bé lắc xoắn ốc thẳng đứng có trọng lượng m= 200g; độ cứng lốc xoáy k=50 N/m. Kéo vật theo phương thẳng đứng phía xuống dưới VTCB một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ mang lại vật xấp xỉ điều hòa. Lựa chọn gốc tọa độ O trùng với VTCB, gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương là chiều vật bắt đầu chuyển động. đem g=$pi ^2=10m/s^2$  

a) Viết phương trình dao động

b) Tính độ béo lực lũ hồi chức năng vật khi bao gồm li độ x= 2,5 cm. Lực này kéo xuất xắc đẩy?

c) Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì và lực đẩy bầy hồi cực lớn của lò xo

Hướng dẫn

a) Ta có: $omega =sqrtfrackm=sqrtfrac500,2=5sqrt10(rad/s)$

Vì chọn gốc tọa độ O trùng với VTCB, gốc thời hạn lúc thả vật, chiều dương là chiều vật bắt đầu chuyển cồn và kéo đồ gia dụng theo phương trực tiếp đứng phía xuống dưới VTCB một đoạn 5 centimet rồi thả nhẹ mang đến vật giao động điều hòa, bắt buộc :

$A=5(cm);varphi =pi (rad)$ vây ta có: $x=5cos (5pi t+pi )$ (cm)

b) Ta có :$Delta l_0=fracm.gk=frac0,2.1050=0,04$ (m)

Do x

Ta có: $F_dh=k(Delta l_0-x)=50.(0,04-0,025)=0,75(N)$

c) Ta có: $Delta t=2.frac1omega .arccos(frac x ightA)=2.frac15pi .arccos (frac45)=0,08(s)$

Nên ta gồm $Delta t_nen=0,08(s)$

$F_day(max )=k(A-Delta l_0)=50.(0,05-0,04)=0,5(N)$

Ví dụ 5: Một con lắc lò xo xung quanh phẳng nghiêng nhẵn tất cả một góc nghiêng $alpha $ =$30^0$ . Bỏ qua ma sát. Kích mê say cho con lắc giao động điều hòa dọc theo phương khía cạnh phẳng nghiêng, tín đồ ta phân biệt thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí tối đa là $fracpi 20(s)$ và quỹ đạo hoạt động của đồ vật là 2 cm. đem $g=pi ^2=10(m/s^2)$ .

a) Tính chu kì của dao động

b) mang đến $l_0=10cm$ ; m=400 g

- tra cứu $l_max ;l_min $

- Tính độ mập cực đại bọn hồi của lò xo khi vật ở phần cân bởi của vật trên mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

a) Do thời hạn ngắn nhất để vật đi từ vị trí thấp nhất mang đến vị trí tối đa là $fracpi 20(s)$, đề xuất ta có: $fracT2=fracpi 20Rightarrow T=fracpi 10(s)$

b) $omega =20(rad/s)$ $k=160(N/m)Rightarrow Delta l_0=fracm.g.sin alpha k=frac0,4.10.sin 30^0160=0,0125(m)$

Vậy $l_max =l_0+Delta l_0+A=10+1,25+1=12,25(cm)$

$l_min =l_0+Delta l_0-A=10+1,25-1=10,25(cm)$

$F_dh(cb)=k.Delta l_0=160.0,0125=2(N)$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Một nhỏ lắc lò xo bao gồm độ cứng của lò xo là k. Khi mắc lò xo với đồ có cân nặng m1 thì nhỏ lắc giao động điều hòa vơi chu kỳ T1. Lúc mắc lò xo với vật có cân nặng m2 thì bé lắc xê dịch điều hòa vơi chu kỳ luân hồi T2. Hỏi khi treo lốc xoáy với thứ m = m1 – mét vuông thì lò xo giao động với chu kỳ T thỏa mãn, (biết m1 > m2)

A. T = T1 - T2 B. $T=sqrtT_1^2-T_2^2$

C. $T=fracsqrtT_1^2-T_2^2T_1T_2$ D.

2. Một con lắc lò xo, vật dụng nặng có cân nặng m = 250 (g), lò xo gồm độ cứng k = 100 N/m. Tần số giao động của con lắc là

A. f = 20 Hz B. f = 3,18 Hz C. f = 6,28 Hz D. f = 5 Hz

3. bé lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào một trong những vật không giống có trọng lượng gấp 3 lần thứ có cân nặng m thì chu kỳ xấp xỉ của nhỏ lắc

A. tăng lên 3 lần B. giảm đi 3 lần C. tăng lên gấp đôi D. giảm đi gấp đôi

4. Trong dao động điều hòa của một bé lắc lò xo, giả dụ tăng cân nặng của vật nặng thêm 100% thì chu kỳ dao động của bé lắc

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng lần. D. giảm lần.

5. Con lắc lò xo bao gồm vật có khối lượng m cùng lò xo bao gồm độ cứng k = 100 N/m. Vật tiến hành được 10 giao động mất 5 (s). Lấy π2 = 10, cân nặng m của trang bị là

A. 500 (g) B. 625 (g). C. 1 kigiaimaivang.vnm D. 50 (g)

6. Con nhấp lên xuống lò xo có vật có cân nặng m = 500 (g) và lò xo gồm độ cứng k. Vào 5 (s) vật triển khai được 5 dao động. Rước π2 = 10, độ cứng k của lốc xoáy là

A. k = 12,5 N/m B. k = 50 N/m C. k = 25 N/m D. k = 20 N/m

7. Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa, trang bị có trọng lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Chu kỳ xê dịch của bé lắc xoắn ốc là (lấy π2 = 10)

A. T = 4 (s). B. T = 0,4 (s). C. T = 25 (s). D. T = 5 (s).

8. Một bé lắc lò xo xê dịch điều hòa, trong 20 (s) con lắc thực hiện được 50 dao động. Chu kỳ xấp xỉ của nhỏ lắc lò xo là

A. T = 4 (s). B. T = 0,4 (s). C. T = 25 (s). D. T = 5π (s).

Xem thêm: Nơi Bán Giấy A0 Giá Bao Nhiêu ? Giấy Bìagiấy Rôki Khổ A0

9. Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hòa, trang bị có trọng lượng m = 0,2 kg. Trong trăng tròn (s) con lắc triển khai được 50 dao động. Độ cứng của lò xo là

A. 60 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 55 N/m

10. Khi đính thêm vật nặng nề có cân nặng m1 = 4 kg vào trong 1 lò xo có trọng lượng không xứng đáng kể, hệ xê dịch điều hòa với chu kỳ luân hồi T1 = 1 (s). Khi thêm một thứ khác có trọng lượng m2 vào xoắn ốc trên thì hệ xê dịch với quần thể kỳ T2 = 0,5 (s). Khối lượng m2 bằng

A. m2 = 0,5 kigiaimaivang.vnm B. m2 = 2 kigiaimaivang.vnm C. m2 = 1 kg D. m2 = 3 kg

11. Một bé lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 (g), lò xo gồm độ cứng k = 100 N/m. Tần số góc xấp xỉ của con lắc là

A. ω = 20 rad/s B. ω = 3,18 rad/s C. ω = 6,28 rad/s D. ω = 5 rad/s

12. Một bé lắc xoắn ốc treo thẳng đứng. Kích ưng ý cho con lắc giao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Chu kỳ luân hồi và biên độ xê dịch của nhỏ lắc thứu tự là 0,4 (s) và 8 cm. Chọn trục x x trực tiếp đứng chiều dương hướng xuống, nơi bắt đầu toạ độ tại vị trí cân nặng bằng, gốc thời gian t = 0 khi trang bị qua vị trí cân đối theo chiều dương. Lấy vận tốc rơi tự do thoải mái g = 10 m/s2 cùng π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo bao gồm độ phệ cực tiểu là

A. tmin = 7/30 (s). B. tmin = 3/10 (s). C. tmin = 4 /15 (s). D. tmin = 1/30 (s).

13. Một bé lắc lò xo thẳng đứng có vật nặng trĩu có khối lượng 100 (g) cùng một xoắn ốc nhẹ tất cả độ cứng k = 100 N/m. Kéo trang bị xuống bên dưới theo phương trực tiếp đứng đến vị trí lốc xoáy dãn 4 centimet rồi truyền mang lại nó một gia tốc 40π (cm/s) theo phương trực tiếp đứng từ bên dưới lên. Coi vật giao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất nhằm vật vận động từ vị trí thấp nhất cho vị trí xoắn ốc bị nén 1,5 centimet là

A. tmin = 0,2 (s). B. tmin = 1/15 (s). C. tmin = 1/10 (s). D. tmin = 1/20 (s).

14. Một lò xo gồm độ cứng k = 80 N/m, một đầu đã tích hợp giá gắng định, đầu còn sót lại gắn cùng với một quả cầu bé dại có trọng lượng m = 800 (g). Fan ta kích ham mê bi giao động điều hoà bằng phương pháp kéo quả cầu xuống bên dưới vị trí thăng bằng theo phương thẳng đứng cho vị trí biện pháp vị trí thăng bằng 10 cm rồi thả nhẹ. Khoảng thời gian quả mong đi từ địa điểm thấp nhất mang đến vị trí nhưng mà tại kia lò xo không biến dị là (lấy g = 10m/s2)

A. t = 0,1π (s). B. t = 0,2π (s). C. t = 0,2 (s). D. t = 0,1 (s).

15. Một lò xo được treo trực tiếp đứng, đầu bên trên của lốc xoáy được giữ nắm định, đầu bên dưới treo đồ vật m = 100 g, lò xo bao gồm độ cứng k = 25 N/m. Kéo vật bong khỏi vị trí thăng bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bởi 2 cm rồi truyền mang đến vật một vận tốc 1<10pi sqrt3> cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên. Chọn gốc thời gian là dịp truyền vận tốc cho vật, nơi bắt đầu toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương phía xuống. Mang lại g = 10 m/s2 = π2. Khẳng định thời điểm vật đi qua vị trí cơ mà lò xo bị dãn 2 centimet lần đầu tiên.

A. t = 10,3 ms B. t = 33,3 ms C. t = 66,7 ms D. t = 76,8 ms

16. bé lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80 N/m, đồ nặng trọng lượng m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5 cm, lấy g = 10 m/s2. Vào một chu kỳ T, thời gian lò xo dãn là

A. (s). B. (s). C. (s). D. (s).

17. Một xoắn ốc được treo thẳng đứng, đầu bên trên của lốc xoáy được giữ thay định, đầu bên dưới treo đồ m = 100 g, lò xo gồm độ cứng k = 25 N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân đối theo phương trực tiếp đứng hướng xuống bên dưới một đoạn bởi 2 centimet rồi truyền mang lại vật một gia tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, khunh hướng lên. Chọn gốc thời gian là thời gian truyền gia tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân nặng bằng, chiều dương phía xuống. đến g = 10 m/s2 = π2. Xác minh thời điểm vật trải qua vị trí nhưng lò xo bị dãn 2 centimet lần đầu tiên.

A. t = 10,3 ms B. t = 33,3 ms C. t = 66,7 ms D. t = 100 ms

18. Một nhỏ lắc xoắn ốc treo thẳng đứng. Kích say đắm cho bé lắc xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì với biên độ của con lắc theo lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Lựa chọn trục x’x trực tiếp đứng chiều dương phía xuống, nơi bắt đầu tọa độ trên VTCB, gốc thời gian t = 0 đồ qua VTCB theo chiều dương. Lấy vận tốc rơi tự do thoải mái g = 10 m/s2 với π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến lực lũ hồi của lò xo có độ mập cực tè lần nhị là

A. 7/30 s. B. 19/30 s. C. 3/10 s. D. 4/15 s.

19. Một lò xo được treo trực tiếp đứng, đầu bên trên của lò xo được giữ cố định, đầu bên dưới treo đồ dùng m = 100 g, lò xo tất cả độ cứng k = 25 N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân đối theo phương thẳng đứng phía xuống dưới một đoạn bằng 2 centimet rồi truyền mang lại vật một gia tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Lựa chọn gốc thời gian là lúc truyền gia tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân nặng bằng, chiều dương phía lên. đến g = 10 m/s2 = π2. Xác minh thời điểm vật trải qua vị trí nhưng mà lò xo bị dãn 2 cm lần máy hai.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Tại Gia Lai Không Cần Bằng Cấp, Tìm Việc Làm Tại Gia Lai

A. t = 0,3 s B. t = 0,27 s C. t = 66,7 ms D. t = 100 ms

20. Một lốc xoáy được treo trực tiếp đứng, đầu bên trên của lò xo được giữ nỗ lực định, đầu bên dưới treo đồ vật m = 100 g, lò xo gồm độ cứng k = 25 N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng phía xuống dưới một đoạn bởi 2 cm rồi truyền mang đến vật một tốc độ 10π 3 cm/s theo phương thẳng đứng, khunh hướng lên. Lựa chọn gốc thời gian là thời điểm truyền vận tốc cho vật, cội toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Cho g = 10 m/s2 = π2. Xác định thời điểm vật trải qua vị trí cơ mà lò xo bị dãn 2 centimet lần thứ hai.