Unit 1 Lớp 11: Reading

     

Với muốn muốn mang về cho những em học sinh lớp 11 tất cả thêm các tài liệu học tập môn giờ Anh, giaimaivang.vn xin trình làng đến chúng ta tài liệu bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 theo từng Unit học tập kì 1 tất cả đáp án tất nhiên được shop chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit học tập kì một là tài liệu vô cùng ngã ích, được biên soạn với tương đối nhiều dạng bài tập giờ đồng hồ Anh khác nhau để giúp đỡ các em làm cho quen với đều dạng bài bác tập về ngữ pháp và bổ sung thêm từ mới. Sau đấy là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng xem thêm và cài tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11: reading

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 theo từng Unit học kì 1

UNIT 1: FRIENDSHIP

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.


1)

A. Change

B. Children

C. Machine

D. Church

2)

A. Guitarist

B. Passenger

C. Generous

D. Village

3)

A. Other

B. Long

C. Possible

D. Constancy

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4)

A. Number

B. Eager

C. Special

D. Affair

5)

A. Feeling

B. Believe

C. Ready

D. Easy

6)

A. Acquaintance

B. Interest

C. Capable

D. Sympathy

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Choose the best answer to lớn complete each sentence.

7) Most of the undeveloped countries need a lot of ....................... Aid.

A. Together

B. Unselfish

C. Mutual

D. Friend

8) He is too ....................... To lớn lend me his bicycle.

A. Selfish

B. Enthusiastic

C. Helpful

D. Pleasant

9) Suddenly she recognized the ....................... Of the situation that made her laugh.

A. Wonder

B. Pleasure

C. Understanding

D. Hunour

10) He is a .............person because he is always friendly with everyone.

A. Helpful

B. Good-natured

C. Honest


D. Quick-witted

11) If you want to get a good result in every work, you should have a.............

Xem thêm: Thiết Kế Quán Nước Ép Trái Cây, Kinh Doanh Quán Nước Ép Trái Cây

A. Loyalty

B. Sympathy

C. Constancy

D. Unselfishness

12) A ..................... Friendship is a precious relation ship.

A. Mutual

B. Sincere

C. Generous

D. Successful

13) A good marriage is based on ................................ .

A. Trust

B. Loyalty

C. Secret

D. A và B

14) The children seem lớn be totally .............................. Of working quietly by themselves.

A. Unable

B. Impossible

C. Incapable

D. Not able

15) They let their children ................................ Up late at weekends.

A. Staying

B. Stay

C. To lớn stay

D. Stayed

16) The children were eager ............................ Their parents.

A. Khổng lồ see

B. See

C. Seeing

D. Saw

17) I’d rather ........................... At home.

A. To lớn stay

B. Staying

C. Stayed

D. Stay

18) Peter is very funny. He makes me ........................... A lot

A. Laugh

B. Lớn laugh

C. Laughing

D. Laughed

19) They noticed him .......................... The agreement.

A. Sign

B. Lớn sign

C. Signing

D. Signed

20) It’s important for her ............................ The office.

Xem thêm: Boardgame Tham Tu Lung Danh Conan Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Game Thám Tử Lừng Danh Conan

A. Ringing

B. Ring

C. Rang

D. To lớn ring

21) They would .................. Go by plane than spend a week traveling by train.