BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ

     

Thì quá khứ solo (Past simple tense) là một trong trong các thì thứ nhất các bạn phải tiếp cận lúc bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là một trong những thì khá đơn giản nhưng không phải dễ dàng nếu bạn muốn áp dụng một cách thành thạo. Vào bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học Tiếng anh uy tín tại Đà Nẵng chia sẻ đến các bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đối kháng (Past simple tense) từ cơ bản đến nâng cao, các bạn vận dụng thử nhé! 

*
*
*
Cách thực hiện thì quá khứ solo (Past simple tense)

– diễn tả một hành vi lặp đi tái diễn trong thừa khứ. 

When I was a child, I always enjoyed going khổng lồ the zoo. (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn thích thú khi đi thăm vườn bách thú.)

– biểu đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ

After work, Angela came home, opened the door, turned on the light và took off her clothes. (Sau giờ làm, Angela đang về nhà, mở cửa, bật đèn lên và toá đồ.)

– mô tả một hành vi chen ngang vào hành vi khác đang ra mắt trong quá khứ 

When Jane was studying, the lights suddenly went out. (Khi Jane sẽ học bài thì đèn đùng một phát tắt.)

– diễn tả hành động không có thật ở lúc này trong câu điều kiện loại II.

If I were you, I wouldn’t vày it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn làm thế.)

– dùng trong câu ước không có thật

I wish I were in America now. (Tôi cầu gì hiện giờ tôi nghỉ ngơi Mỹ)

– cần sử dụng trong một vài cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì vượt khứ

It is high time we started lớn learn English seriously. (Đã đến lúc họ phải ban đầu học giờ Anh nghiêm túc)

– cần sử dụng để diễn tả một sự kiện kế hoạch sử.

The Chinese invented printing. (Người china đã phát minh ra trang bị in)

– Khi hành động xảy ra một cách cụ thể ở một thời điểm duy nhất định trong cả khi thời đặc điểm này không được kể đến.

The train was ten minutes late. (Xe lửa đã trễ mươi phút)

3. Vết hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn

Trong câu có dấu hiệu nhận biết là những trạng tự chỉ thời hạn trong thừa khứ:

yesterdaylast/ past/ the previous + N: last night, the previous day, the day beforeN + ago: an hour ago, 3 years agoin + N: in 2019, in the pastSau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Phân biệt thì Quá khứ đơn và Thì hiện tại hoàn thành: Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh (P2) – Thì hiện tại hoàn thành

 

II. Bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1: bài xích tập phân chia động trường đoản cú thì thừa khứ đơn 
I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new oto last week. They (go)___________ khổng lồ Italy on their last summer holiday.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped & (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the ngân hàng robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to lớn (bring)___________ my money.Bài 2: Chuyển phần đa câu dưới đây từ lúc này đơn sang vượt khứ đơnHe goes to lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock and go khổng lồ schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they do their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: chia động từ trong ngoặc làm việc thì quá khứ đơn.

She (spend) ____ all her money last week.Mum (not spend) ___________ any money on herself.I (lend) __________ my penknife to someone, but I can’t remember who it was now.John & his father (build) ___________ the cabin themselves last year.My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.She (tear) ___________ the letter to pieces và threw it in the bin.He often (wear) ___________ glasses for reading.Before God He (swear) ___________ he was innocentYesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.We both (sleep) ___________ badly that night.She (weep) ___________ for the loss of her mother.Jane (keep) ___________ the engine running.A huge wave (sweep) ___________ over the deckMum (pay) ___________ for my driving lessons.He (lay) ___________ his hand on my shoulder.He (break) ___________ the biscuit in half and handed one piece to lớn me.He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.He …………………to the zoo last Sunday (go)She (not/ watch)………………………………TV last nightThey (meet)…………………………their friends at the movie theater last weekWhat……………you (do)…………………last night……………………… they (buy)…………………a new car two days ago?We ………….. (have) a lot of homework yesterday.Bài 4: phân tách động từ nghỉ ngơi thì thừa khứ đơnIt was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The tiệc nhỏ early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was open and a bird ….. Into the room (fly)The khách sạn wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time to phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Bài 5: bài bác tập về thì vượt khứ – Đọc hồ hết gì Laure nói đến một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to lớn bed at about 11 o’clock & I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t vày yesterday.

Xem thêm: Các Bài Toán Tìm X Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Bài Tập Lớp 4 Nâng Cao: Dạng Toán Tìm X

Example: She got up at 7 o’clock

She ….. A big breakfast.She …..It ….. Khổng lồ get lớn work.….. At 8:45.….. Lunch.….. At 5 o’ clock.….. Tired when ….. Home.….. A meal yesterday evening.….. Out yesterday evening.….. At 11 o’ clock….. Well last night.

Đáp án bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1:ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bringBài 2He went to the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock & went lớn school.Did she buy the newspaper in the cửa hàng over there?Did they bởi their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Bài 3

1 – spent

2 – didn’t spend

3 – lent

4 – built

5 – sold

6 – Did … tell

7 – bore

8 – torn

9 – worn

10 – swore

11 – crept

12 – slept

13 – wept

14 – kept

15 – swept

16 – paid

17 – laid

18 – broke

19 – chosen 

20 – went

21 – didn’t watch

22 – met

23 – did … do

24 – Did … buy

25 – had

Bài 4

3. Didn’t disturb 4. Left 5. Didn’t sleep 6. Flew 7. Didn’t cost 8. Didn’t have 9. Were

Bài 5hadshe walked lớn workIt took her half an hourShe starts workshe didn’t have any lunchshe finished workshe was tired when she got homeshe cookedshe didn’t goshe went to lớn bedshe slept

III. Bài tập thì quá khứ solo nâng cao

Tiếp theo sau đây, Anh ngữ UEC gửi đến các bạn bài bác tập thì quá khứ solo dạng nâng cao. Trước lúc bước qua phần này, hãy đảm bảo rằng chúng ta đã nhuần nhuyễn những bài tập thì vượt khứ 1-1 cơ bản nhé!

Bài 1: bài bác tập phân tách động từ thừa khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to the country with their two dogs và ___ (play) together. Ben & Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them và ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them và ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy lớn see them again. At lunch time Nick ___ (go) khổng lồ the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick and Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2: Chuyển đông đảo câu sau lịch sự câu bao phủ định cùng nghi vấnNam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam & you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Bài 3: bài xích tập viết lại câu thì vượt khứ đơnIt/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ to another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ lớn the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.We/ have/ fun/ yesterday.My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.Bài 4: lựa chọn và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She ….. Out with her boyfriend last night.Laura ….. A meal yesterday afternoon.Mozart ….. More than 600 pieces of music.I ….. Tired when I came home.The bed was very comfortable so they ….. Very well.Jamie passed the exam because he ….. Very hard.My father ….. The teenagers khổng lồ drive when he was alive.Dave ….. Lớn make a fire but there was no wood.The little boy ….. Hours in his room making his toys.The telephone ….. Several times and then stopped before I could answer it.Bài 5: phân chia động từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì thừa khứ solo để xong xuôi câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order)3…………. A hunter lớn kill Snow trắng but he couldn’t vì it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, và she (take)5…………. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs & took care of them và they (love)7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow trắng was still alive. She (change)9………….herself into a witch & (make)10………….a poisoned apple. She (go)11…………. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White và the prince (be)14………….married and lived happily ever after.

Xem thêm: Trình Độ Văn Hóa Và Cách Ghi Trình Độ Văn Hóa Trong Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn

 

Đáp án bài tập thì quá khứ solo nâng cao

Bài 1:talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrodeBài 2:Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did nam giới write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam & you were not in the English club last Tuesday – Were Nam và you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children lớn the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?Bài 3:It was cloudy yesterday.In 1990, we moved to another city./ We moved khổng lồ another thành phố in 1990.When did you get the first gift?She did not go lớn the church five days ago./ She didn’t go lớn the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. & Mrs. James come back trang chủ and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Tyler visited his grandmother last month.Joni went lớn the zoo five days ago.We had fun yesterday.My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.Bài 4:wentcookedwrotewas tiredsleptstudiedtaughtwantedspentrangBài 5:
CâuĐáp ánTừ vựng
1Was

Pass away: tắt hơi (trang trọng rộng die)

2married

King /kɪŋ/ (n): Vua

Queen /kwiːn/ (n): người vợ hoàng

Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

Crown /kraun/ (n): vương miện; ngôi vua

Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

3orderedMurder = Kill: làm thịt hại
4chasedTake refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó
5TookDwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn
6Lived 
7Loved 
8told

Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /’devl / (n): ma quỷ

9changed 
10made 
11went 
12put 
13found 
14wereLive happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc