SO SÁNH NHẤT

     

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thì cấu tạo so sánh hơn là 1 trong điểm ngữ pháp đặc trưng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có đối chiếu nhất, so sánh ngang bằng). Bởi vì vậy bài viết dưới phía trên sẽ hỗ trợ tổng quan về so sánh hơn. Dường như là ieltscaptoc.com.vn vẫn tổng hợp các dạng bài tậpSO SÁNH HƠNđể giúp các bạn củng cầm lại loài kiến thức định hướng đã được học. Cácbài tập tiếng Anhsẽ sinh hoạt dạng cơ bạn dạng đến nâng cấp có giải đáp để các bạn kiểm tra lại phần bài bác làm của mình.

Bạn đang xem: So sánh nhất


*

So sánh rộng kém

Chúng ta phân chia hai loại

So sánh với tính trường đoản cú ngắn có 1 âm tiếtSo sánh cùng với tính tự dài bao gồm 2 âm tiết trở lên

1. So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú ngắn

Công thức đối chiếu với tính từ ngắn

Có 2 cách đối chiếu bằng giờ Anh, trong số ấy so sánh hơn dùng làm để đối chiếu giữa fan (hoặc vật) này với những người (hoặc vật) khác.

Cấu trúc

S + lớn be + adj + er + than + Noun/ PronounQuy tắc thêm Er sau tính từTính tự ngắn là tính từ có một âm tiết. Bọn họ thêm er vùng sau tính tự để diễn đạt sự so sánh hơn.Công thức có thể áp dụng cùng với trạng từ có 1 âm máu và một số tính từ bỏ 2 âm tiết tất cả tận cùng bởi -ow, -y, -le, như bên dưới đây.Nếu tận sau cùng âm y thì đổi thành I ngắn trước khi thêm erNếu tính từ nhưng có bắt đầu bằng phụ âm, nguyên âm và phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp rất nhiều lần trước khi thêm er.

Ví dụ

big (to, lớn) -> bigger (to hơn, mập hơn)fast (nhanh) -> faster (nhanh hơn)quiet (yên lặng) -> quieter (yên yên ổn hơn)happy (hạnh phúc) -> happier (hạnh phúc hơn)clever (thông minh) -> cleverer (thông minh hơn)narrow (hẹp) -> narrower (hẹp hơn)simple (đơn giản) -> simpler (đơn giản hơn)

Ví dụ:Tom is taller than Bin.(Tom cao hơn nữa Bin.)

2. So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú dài

Công thức so sánh với tính từ dàiS + V + more/less + adj/adv + than + N/pronounBiến đổi tính từ, trạng từ trong câu so sánh hơn

Đối với tính từ bỏ dài, gồm 2 âm ngày tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính trường đoản cú (hoặc trạng từ) nhằm thể hiện đối chiếu hơn kém.

Tuy nhiên, không vận dụng với những từ hai âm tiết dứt bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

Ví dụ

useful (hữu ích) -> more useful (hữu ích hơn)boring (tẻ nhạt) -> more boring (tẻ nhạt hơn)tired (mệt) -> more tired (mệt hơn)quickly (nhanh) -> more quickly (nhanh hơn)quietly (yên tĩnh) -> more quietly (yên tĩnh hơn)beautiful (đẹp) -> more beautiful (đẹp hơn)interesting (thú vị) -> more interesting (thú vị hơn)

3. Lưu ý sử dụng công thức so sánh hơn

Sau than là đại từ bỏ nhân xưng làm chủ ngữ, không hẳn tân ngữKhi so sánh một vật hay một người với tất cả vật, người còn sót lại thì ta thêm elseKhi đối chiếu một vật hoặc một người với tất toàn bộ cơ thể hoặc vật còn lại thì ta đề xuất thêm else sau anything/anybody.Ở mệnh đề quan lại hệ, công ty ngữ sau than, as có thể bỏ được trường hợp 2 nhà ngữ trùng nhau.Các tân ngữ gồm thể bị loại bỏ bỏ sau các động từ sống mệnh đề sau than với asChúng ta cũng hoàn toàn có thể thay kết cấu not asas bằng not soas nhằm nói rằng cái nào đó là không bằng cái cơ (So sánh không bằng), tuy nhiên KHÔNG cầm asas bằng soas.

Ví dụ:He is smarter than anybody else in the class.

(Anh ấy tuyệt vời hơn bất kỳ ai khác trong lớp.)

Cách dùng Cấu trúc câu hỏi how often trong tiếng Anh rất đầy đủ nhấtPhân biệt cấu trúc A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great deal ofCấu trúc Not until, Only when biện pháp dùng chi tiết có bài xích tập

II. Bài tập đối chiếu hơn hay gặp

So sánh hơnlà một điểm ngữ pháp đặc biệt nằm trong cấu tạo so sánh (còn có so sánh nhất, đối chiếu ngang bằng) của tiếng Anh, cơ mà mọi tín đồ dù ở bất kì level cũng rất cần được nắm rõ. Dưới đây là những bài bác tập ứng dụng cấu tạo so sánh hơn bởi ieltscaptoc.com.vn sẽ tổng hợp.


*

Bài tập ứng dụng so sánh hơn

Bài tập có kèm theo đáp án để chúng ta kiểm tra lại bài xích làm của mình. Chúc chúng ta học tập thiệt tốt!

Bài tập 1

Chọn từ mang lại sẵn nhằm điền vào vị trí trống

Fun popular delicious talented developed succesfulWas the party as .. As she expected?Apple is as..as SamsungPham Nhat Vuongs career isas many billionaires career in the worldSaigonused tobe as.as several countries in AsiaMy moms dishes are as.as food served at restaurantsMany people believe that Quang nhị is not as as many famous footbal players in the world

Bài tập 2

Chia theo câu so sánh phù hợp

Many people would argue that robots are .. (intelligent) than humans.The price in the countryside is.. (cheap) than that in big cities.Canada is far .. (large) than Vietnam.My garden is a lot more colorful (colorful) than this park.My friend is quieter..(quiet) than me.Art-related subjects are (interesting) than science classes.My current apartment is (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.The weather this autumn is even .. (nice) than last autumn.These products in this grocery are .. (natural) than these in the near one.A holiday in the mountains is more memorable(memorable) then a holiday in the sea

Bài tập 3

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc


Who is the .. (tall) person in your family?My mum is the .. (good) cook in the world.Saigon is the..(big) month of the year in my country.Cutting down trees could be considered to be one of ..(dangerous) reason leading to lớn pollution.Goods is going to be.. (expensive) during Tet holiday.Where are the..(nice) beaches in your country?I bought the TV with the.. (reasonable) price ever.Who is the most famous..(famous) singer in your country?Internet is one of (important)________________inventions that changes humans life.He was a (creative) _______ student in the class.I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.I feel (encouraged) _________whenever I talk to my dad.

Bài tập 4

Chọn câu trả lời đúng

That was the funniest/ most funny thing lớn do.My sister is the most prettiest/prettiest in the family.Its one of the best/ most better center in the North West.She is by far the most rich/ richest woman in the world.School days are supposed lớn be the most happy/ happiest days of your life but I dont agree.What is the most popular/ popularest sport in your country?That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.Im surprised I didnt fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Bài tập 5

Viết lại câu nhờ vào từ đến trước

People/ their views/ who are ready lớn change/to adapt khổng lồ a new culture often find it easier.Prefer traveling by train/because/traveling by plane/ many people/ they think it is safer than.The most complicated language/ I really dont know/ I think this is/ I have ever tried to lớn study/; if yên ổn making progress.In the original version/the film much/ Youll find/ funnier/ if you watch it.Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.The most/ students/ the one with the best brains /are not always/successful

Bài tập 6

Chọn lời giải đúng nhằm điền vào nơi trống trong các câu sau

1. He is . Singer Ive ever met.

Xem thêm: Tra Từ: Hệ Thống Tra Từ Điển Chuyên Ngành Mở Free Online, Please Wait

A. Worse

B. Bad

C. The worst

D. Badly

2. Mary is . Responsible as Peter.

A. More

B. The most

C. Much

D. As

3. It is . In the city than it is in the country.

A. Noisily

B. More noisier

C. Noisier

D. Noisy


4. He sings .. Among the singers I have known.

A. The most beautiful

B. The more beautiful

C. The most beautifully

D. The more beautifully

5. He is . Student in my class.

A. Most hard-working

B. More hard-working

C. The most hard-working

D. As hard-working

1. My office is . Away than mine.

A. Father

B. More far

C. Farther

D. Farer

2. Lana is . Than David.

A. Handsome

B. The more handsome


C. More handsome

D. The most handsome

3. She did the chạy thử .. I did.

A. As bad as

B. Badder than

C. More badly than

D. Worse than

4. A boat is . Than a plane.

A. Slower

B. Slowest

C. More slow

D. More slower

5. Her new house is . Than the old one.

A. More comfortable

B. Comfortably

C. More comfortabler

D. Comfortable

Bài tập 7

Chọn giải đáp đúng

I think London is moreexpensive/expensiverthan New York.Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?Are you abetter/goodstudent than your sister?My dadsfunny/funnierthan your dad!Crocodiles are more dangerousthan/asdolphins.Physics isbadder/worsethan chemistry.Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes.Australia isfar/furtherhotter than Ireland.It is strange but often a coke is moreexpensive/ expensiverthan a beer.Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers.

Xem thêm: Trong Phần Mềm Logo Để Thực Hiện Phép Tính Sau Em Gõ Lệnh, Ôn Tập Cuối Năm Tin Học Lớp 4

ĐÁP ÁN

Đáp án bài bác tập 1funpopularsuccessfuldevelopeddelicioustalentedĐáp án bài xích tập 2more intelligentcheaperlargercolorfulmore quietmore interestingmore comfortablenicermore naturalmore memorableĐáp án bài bác tập 3tallestthe bestthe biggest citythe most dangerousmore expensivethe nicestthe most reasonablethe most famousthe most importantcreativethe most vibrantmore encouragedthe most popularĐáp án bài tập 4funniestprettiestthe bestrichestmost popularhealthiestmost boringĐáp án bài tập 5People who are ready lớn change their views often find it easier lớn adapt to lớn new cultureMany students are attracted khổng lồ this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by planeYoull find the film much funnier if you watch it in the original versionMany overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachersThe most successful students are not always the ones with the best brainsĐáp án bài tập 6CDCCCCCDAAĐáp án bài bác tập 7expensive bigger betterfunnier than worsemuch safer far expensivelonger

Bài viết đã hỗ trợ đầy đủ kỹ năng và kiến thức tổng quan tiền về mẫucâu đối chiếu hơn trong tiếng Anh. Đặc biệt ieltscaptoc.com.vnđã tổng hợp hầu như bài tập đối chiếu hơn thường chạm chán có kèm câu trả lời để bạn luyện tập sau khi học kiến thức mới. Hy vọng những loài kiến thức hữu ích này vẫn giúp chúng ta trong học tập.

kimsa88
cf68