BÀI TẬP NHỊ THỨC NIU TƠN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

     
1Làm chấm dứt biết đáp án, phương pháp giải đưa ra tiết.2Học sinh rất có thể hỏi và dàn xếp lại còn nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài bác tập và cảnh báo lại các chú ý4Biết điểm yếu kém và tất cả hướng chiến thuật cải thiện


Bạn đang xem: Bài tập nhị thức niu tơn có lời giải chi tiết

Cho $x$ là số thực dương. Khai triển nhị thức Newton của biểu thức $left( x^2 + dfrac1x ight)^12$ ta có thông số của số hạng đựng $x^m$ bằng $495.$ Tìm toàn bộ các giá trị của thông số $m.$


Hệ số của số hạng chứa (x^10) trong khai triển nhi thức (left( x + 2 ight)^n) biết n là số nguyên dương thỏa mãn (3^nC_n^0 - 3^n - 1C_n^1 + 3^n - 2C_n^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^n = 2048) là:


Hệ số của (x^8) trong triển khai biểu thức (x^2left( 1 + 2x ight)^10 - x^4left( 3 + x ight)^8) thành đa thức bằng


Tìm thông số của $x^6$ trong triển khai $left( dfrac1x + x^3 ight)^3n, + ,1$ cùng với $x e 0,$ biết $n$ là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu điều kiện $3C_n, + 1^2 + nP_2 = 4A_n^2.$


Cho triển khai $left( sqrt x^3 + dfrac3sqrt<3>x^2 ight)^n$ cùng với $x > 0.$ Biết tổng thông số của cha số hạng trước tiên của khai triển là $631.$ Tìm thông số của số hạng chứa $x^5.$


Giá trị của biểu thức (S = 3^99C_99^0 + 3^98.4C_99^1 + 3^97.4^2C_99^2 + ... + 3.4^98C_99^98 + 4^99C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = C_2018^0 + 2C_2018^1 + 2^2C_2018^2 + ... + 2^2017C_2018^2017 + 2^2018C_2018^2018)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 9^99C_99^0 + 9^98C_99^1 + 9^97C_99^2 + ... + 9C_99^98 + C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 5^nC_n^0 - 5^n - 1.2.C_n^1 + 5^n - 2.2^2C_n^2 + ... + 5left( - 2 ight)^n - 1C_n^n - 1 + left( - 2 ight)^nC_n^n)() bằng:
Xem thêm: Cách Đánh Cảm Bằng Dây Bạc, Hướng Dẫn Đánh Cảm Gió Bằng Bạc

Cho biểu thức (S = C_2017^1009 + C_2017^1010 + C_2017^1011 + C_2017^1012... + C_2017^2017). Xác minh nào tiếp sau đây đúng?


Số nguyên dương (n) thỏa mãn (C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + 2^3C_n^3 + ... + 2^n - 2C_n^n - 2 + 2^n - 1C_n^n - 1 + 2^nC_n^n = 243) là:


Cho $n$ là số nguyên dương vừa lòng điều kiện $6.C_n, + ,1^n, - ,1 = A_n^2 + 160.$ Tìm hệ số của $x^7$ trong triển khai $left( 1 - 2x^3 ight)left( 2 + x ight)^n.$


Số nguyên dương (n) thỏa mãn nhu cầu (C_n^0.C_n + 1^n + C_n^1.C_n + 1^n - 1 + C_n^2.C_n + 1^n - 2 + ... + C_n^n - 1.C_n + 1^1 + C_n^n.C_n + 1^0 = 1716) là:


Tổng các hệ số của toàn bộ các số hạng trong triển khai nhị thức (left( x - 2y ight)^2020) là:


Khai triển nhị thức (left( x + 2 ight)^n + 5,,left( n in mathbbN ight)) có toàn bộ (2019) số hạng. Tra cứu (n).


Cho (left( 1 + 2x ight)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n.) Biết (a_0 + dfraca_12 + dfraca_22^2 + ... + dfraca_n2^n = 4096.) Số khủng nhất trong những số (a_0,a_1,a_2,...,a_n) có giá trị bằng


Tìm hệ số của (x^5) trong triển khai thành đa thức của (left( 2 - 3x ight)^2n,) biết (n) là số nguyên dương thỏa mãn: (C_2n + 1^0 + C_2n + 1^2 + C_2n + 1^4 + ... + C_2n + 1^2n = 1024.)
Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Lớp Thú ? Nêu Đặc Điểm Chung Của Lớp Thú

Biết tổng các hệ số của triển khai nhị thức (left( x + dfrac1x^2 ight)^3n) là (64.) tìm số hạng không chứa (x.)


Cho triển khai (left( 2 + 3x ight)^2021 = a_0 + a_1x + a_2x^2... + a_2021x^2021). Hệ số lớn số 1 trong khai triển đã mang đến là