Bài Tập Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau

     
1Làm kết thúc biết đáp án, phương pháp giải đưa ra tiết.2Học sinh có thể hỏi và bàn bạc lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và cảnh báo lại các chú ý4Biết nhược điểm và tất cả hướng giải pháp cải thiện

Cho hình chóp $S.ABCD $ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn với (AC = dfracasqrt 2 2). Sát bên $SA$ vuông góc với đáy, $SB$ phù hợp với đáy góc (60^0). Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AD$ cùng $SC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O,$ cạnh bởi (2). Đường thẳng $SO$ vuông góc với khía cạnh phẳng đáy $(ABCD)$ cùng $SO = sqrt 3 $. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $SA$ cùng $BD.$


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ bao gồm đáy là tam giác đông đảo cạnh gồm độ dài bởi $2a.$ Hình chiếu vuông góc của $A’$ lên phương diện phẳng $(ABC)$ trùng cùng với trung điểm $H$ của $BC.$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $BB’$ và $A’H.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a.$ bên cạnh $SA$ vuông góc cùng với đáy. Biết rằng đường thẳng $SC$ tạo nên với lòng một góc $60^0.$ khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $AB$ cùng $SD$ là


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông cân nặng tại $A,$ tam giác $SBC$ là tam giác mọi cạnh $a$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $SA$ với $BC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a,$ bên cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết khía cạnh phẳng $(SBC)$ sinh sản với lòng một góc $60^0$ cùng $M$ là trung điểm của $SD.$ Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ cùng $CM.$


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a,$ trọng tâm $O.$ kề bên $SA = 2a$ với vuông góc với mặt đáy $(ABCD).$ điện thoại tư vấn $H$ với $K$ theo thứ tự là trung điểm của cạnh $BC$ với $CD.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $HK$ và $SD.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn tâm $O,$ cạnh bởi $4a.$ bên cạnh $SA = 2a.$ Hình chiếu vuông góc của đỉnh $S$ trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của $H$ của đoạn thẳng $AO.$ Tính khoảng cách $d$ giữa các đường thẳng $SD$ cùng $AB.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a,$ tam giác $SAD $ phần nhiều và bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $SA$ và $BD.$


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác đa số cạnh $a$, điện thoại tư vấn $I$ là trung điểm của $AB$. Hình chiếu vuông góc của $S$ trên mặt dưới là trung điểm của $CI.$ Biết độ cao của khối chóp là $asqrt 3 .$ khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $AB$ cùng $SC$ là:


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$. Kề bên $SA$ vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Biết góc thân hai mặt phẳng $(SBC)$ và $(ABCD)$ bằng $60^0.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $BD$ và $SC.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD $ là hình vuông cạnh $a.$ ở bên cạnh $SA$ vuông góc với khía cạnh phẳng $(ABCD).$ Đường thẳng $SC$ sinh sản với phương diện phẳng lòng góc $45^0.$ khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $SB$ cùng $AC$ là


Cho hình chóp $S.ABC $ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $B, AB = 3a, BC = 4a.$ kề bên $SA$ vuông góc cùng với đáy. Góc tạo vì giữa $SC$ cùng đáy bởi $60^0$. Hotline $M$ là trung điểm của $AC,$ tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ và $SM.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O$, cạnh $a$. ở kề bên $SA$ vuông góc với đáy, góc $widehat SBD = 60^0$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $AB$ với $SO.$


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD $ là hình vuông cạnh bởi (10). Cạnh bện $SA$ vuông góc với phương diện phẳng $(ABCD)$ và $SC = 10sqrt 5 $. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ với $CD.$ Tính khoảng cách giữa BDvà MN.

Bạn đang xem: Bài tập khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau


Cho hình chóp $S.ABCD $ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $2a.$ Hình chiếu vuông góc của $S$ cùng bề mặt phẳng $(ABCD)$ là vấn đề $H$ ở trong đoạn $BD$ làm thế nào để cho $HD = 3HB.$ Biết góc thân mặt phẳng $(SCD)$ và mặt đáy bằng $45^0.$ khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng $SA$ với $BD$ là


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân, $AC = BC = 3a.$ Hình chiếu vuông góc của $B’$ lên mặt dưới trùng với giữa trung tâm của tam giác $ABC,$ mặt phẳng $(ABB’A’)$ tạo với mặt phẳng $(ABC)$ một góc $60^0.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $AB$ với $B’C.$


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông, $AB = BC = a,$ (A"B = asqrt 3 ). Call $M$ là trung điểm của cạnh $BC.$ Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $AM$ cùng $B’C.$


Cho hình lăng trụ hầu như (ABC.A"B"C") có toàn bộ các cạnh bởi a. điện thoại tư vấn M là trung điểm của cạnh BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B’C là:


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ với $D$ cùng với $AB = 2a, AD = DC = a.$ nhì mặt phẳng $(SAB)$ và $(SAD)$ thuộc vuông góc với đáy. Góc thân $SC$ và dưới đáy bằng $60^0$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến đường thẳng $AC$ với $SB$.


Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A’B’C’D’$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh (asqrt 2 ), $AA’ = 2a$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai tuyến phố thẳng $BD$ và $CD’$.

Xem thêm: Mã Khai Báo Di Chuyển Nội Địa Trên App Pc Covid Cực Dễ, Hướng Dẫn Khai Báo Di Chuyển Nội Địa Qua Pc


Cho tứ diện gần mọi (ABCD), biết (AB = CD = 5,AC = BD = sqrt 34 ,AD = BC = sqrt 41 ). Tính sin của góc giữa hai đường thẳng (AB) cùng (CD).

Xem thêm: Cách Đăng Ký Hưởng Trợ Cấp Covid, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm tam giác (ABC) vuông trên (A), (AB = a), (AC = asqrt 3 ), (AA" = 2a). Hình chiếu vuông góc của điểm (A) xung quanh phẳng (left( A"B"C" ight)) trùng cùng với trung điểm (H) của đoạn (B"C") (tham khảo hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng (AA") và (BC") bằng(dfracasqrt m 5). Tra cứu $m$.

*


mang đến hình chóp (S.ABC) có đáy là tam giác phần nhiều cạnh (a). Biết (SH ot left( ABC ight)) với H nằm trong cạnh (AB) thỏa mãn(AB = 3AH). Góc tạo vì chưng (SA) và mặt phẳng (left( ABC ight)) bằng (60^circ ). Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng (SA) cùng (BC) là